documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Maatschappijen

De gemeente is vertegenwoordigd in een aantal intercommunales en sociale huisvestingsmaatschappijen en diverse organisaties.

Daartoe zetelen één of meerdere gemeenteraadsleden in de organen van deze maatschappijen. De gemeenteraadsleden kunnen stemgerechtigd zijn of kunnen zetelen met raadgevende stem. Hun stemgedrag wordt in het geval van de intercommunales bepaald door de gemeenteraad.

Bekkenbestuur Denderbekken

De belangrijkste taken van het bekkenbestuur zijn: goedkeuren van het bekkenbeheerplan, vaststellen van het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport, adviseren van de investeringsprogramma's en technische plannen van de waterbeheerders, adviseren van de waterbeleidsnota en het stroomgebiedbeheerplan, advies uitbrengen over watergerelateerde dossiers op eigen initiatief en bemiddelen bij knelpuntendossiers.
Vertegenwoordiger in het Bekkenbestuur is schepen François Perdaens, zijn plaatsvervanger is schepen Maria Van Keer.

Burensportdienst Schelde-Durme

Onze sportdienst is lid van de Burensportdienst Schelde-Durme. In deze interlokale vereniging werken de sportdiensten van 16 gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele) samen met de provinciale sportdienst. De Burensportdienst organiseert gemeenteoverschrijdende activiteiten zoals de personeelssportdag voor alle gemeentepersoneelsleden van de 16 gemeenten en de seniorensportdag. Daarbij is het bundelen van krachten, personen en materiaal de belangrijkste doelstelling.
De Burensportdienst bestaat uit een beheerscomité dat het beleid bepaalt en een technische commissie die de beslissingen van het beheerscomité uitvoert. In het beheerscomité zetelen de verschillende schepenen van sport en de bevoegde bestendig afgevaardigde van de provincie. Zij vergaderen één à twee keer per jaar. De technische commissie wordt bevolkt door de sportfunctionarissen en komt één keer per maand samen.

Schepen van sport François Willems zetelt voor Lebbeke in het beheerscomité. Zijn plaatsvervanger is Ilse Pissens.
Sportfunctionaris Marnix Van Cauter zetelt in de technische commissie.

Blijdorp III

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van het Functioneel Revalidatiecentrum voor Gehandicapten Blijdorp III in Buggenhout. Twee gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de gemeente met stemrecht in de algemene vergadering: Marleen Van Driessche en Frans Perdaens. Ilse Pissens is voorgedragen als kandidaat voor de raad van bestuur.

Website: www.blijdorp.be /  Blijdorp Roemenie is www.blijdorproemenie.be

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen

Levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer. Je kan er terecht met alle vragen over bosbouwtechnische informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. Daarnaast organiseert en coördineert een bosgroep ook beheerwerken.
François Willems vertengwoordigt Lebbeke in de algemene vergadering. Ilse Pissens is zijn plaatsvervanger.

CEVI

Cevi is het "Centrum voor Informatica" en levert ICT-producten en -diensten aan voornamelijk lokale overheden: provinciebesturen, steden, gemeenten, OCMW's, intercommunales, sociale woningbouwmaatschappijen, politie, brandweer, ...
Naast de verkoop van hard- en software ontwikkelt Cevi ook softwarepakketten specifiek voor gemeentebesturen en verzorgen zij opleidingen voor het personeel.
website: www.cevi.be

De gemeente heeft één vertegenwoordiger in de algemene vergadering: schepen van informatica Guido Van Herreweghe met als plaatsvervanger schepen Kris De Smet.

PDFCevi-Statuten

DDS

De intercommunale DDS is een gemengde intercommunale vereniging die een aantal taken van openbaar nut of van algemeen belang waarneemt ten behoeve van haar gemeenten: woningbouw en -verhuring, verkoop van bouwgronden en industriegronden, verhuring van industriële panden en de uitbouw van het toerisme in zijn economische aspecten. Het werkingsgebied van de intercommunale vereniging voor streekontwikkeling "Dender, Durme en Schelde" strekt zich uit over het grondgebied van het arrondissement Dendermonde. De aandeelhouders zijn de gemeenten van het arrondissement Dendermonde (de gemeente Waasmunster uitgezonderd), de provincie Oost-Vlaanderen en een aantal private aandeelhouders van sociaaleconomische aard of van industriële aard.

Website: www.dds-verko.be/dds/

Lebbeke wordt in de intercommunale vertegenwoordigd door volgende gemeenteraadsleden:
Afgevaardigden in de raad van bestuur: Willy Van Gucht en Godelieve Rosseel
Vertegenwoordiger met raadgevende stem van de oppositie in de raad van beestuur (voordracht): Ronny Heuvinck (niet weerhouden)
Afgevaardigde in de beleidsgroep Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost: Luc Callaert met plaatsvervanger Ilse Pissens
Lasthebbers algemene vergadering: Ann Doran, Marleen Van Driessche en Luc Callaert

Dendermondse Volkswoningen

Dendermondse Volkswoningen is een sociale huisvestingsmaatschappij die o.a. de appartementen in de Meidoornstraat heeft gebouwd. De gemeente heeft één vertegenwoordiger in de algemene vergadering (Marleen Van Driessche) en één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur (Willy Van Gucht).

Website: www.dendermondsevolkswoningen.be

PDFDendermondse Volkswoningen - Statuten

Elk Zijn Huis

"Elk zijn Huis" is de grootste sociale kredietmaatschappij van West- en Oost-Vlaanderen met "waarborg van het Vlaams Gewest". Dit laat "Elk zijn Huis" toe om ook minder vermogende kandidaat-eigenaars een goedkopere lening aan te bieden voor de aankoop, bouw, verbouwing of renovatie van hun woning.
De gemeente wordt vertegenwoordigd door Guido Van Herreweghe in de algemene vergadering (plaatsvervanger is Jorgen De Wolf)

ERSV Oost-Vlaanderen

Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen is een vzw die bijdraagt tot de ontwikkeling van de regio op economisch vlak en op het gebied van werkgelegenheid. Het ERSV staat in voor logistieke ondersteuning, verricht studiewerk, faciliteert de uitwisseling van informatie met andere ERSV's en de verschillende overheden. De vzw wordt erkend en financieel ondersteund door de Vlaamse overheid.
Meer info: www.streekoverlegzov.be

Voor Lebbeke is gemeenteraadslid Eddy Van Overstraeten aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

PDFERSV Oost-Vlaanderen - Statuten

FARYS (TMVW)

FARYS verzorgt voor de gemeenten de waterdistributie in onze regio. Zij zorgen voor de drinkwatervoorziening en baten het waterleidingsnet uit.

Uw aanvraag voor een rioolaansluiting gebeurt via de gemeente. U kunt de technische dienst contacteren op het nummer 052/46 82 50.

Website: www.farys.be 

Luc Callaert is vertegenwoordiger van de gemeente in het Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten Regio Oost.
Eddy Van Overstraeten is vertegenwoordiger in het Directiecomité voor Secundaire diensten.

Afgevaardigden in de algemene vergadering: Jorgen De Wolf, Willy Van Gucht, Ann Doran, Ilse Pissens, Marleen Van Driessche.

PDFTMWV_Statuten
PDFTMVW_Oprichtingsakte

TMVS

PDFTMVS_Statuten
PDFTMVS_Oprichtingsakte

FINGEM

Fingem is een financieringsintercommunale. De vennoten van FINGEM zijn 23 steden en gemeenten, voornamelijk Oost-Vlaamse. Het betreft de steden en gemeenten verbonden met INTERGEM.
De activiteit van FINGEM bestaat erin het werk uit handen te nemen van de gemeenten waar het gaat om participaties in DISTRIGAS, INTERGEM en ELECTRABEL.
In feite is FINGEM een holding met als vennoten enkel en alleen de gemeenten. Strikt genomen is het een zuivere intercommunale. Het woord "zuivere" in voorgaande zin houdt in "zonder privépartner" en met "gemengd" bedoelt met gemeenten samen met een privépartner.

De vertegenwoordiger voor Lebbeke in de algemene vergadering is Godelieve Rosseel met als plaatsvervanger Eddy Van Overstraeten. 
Ilse Pissens is afgevaardigde in de raad van bestuur en Dirk De Cock is vertegenwoordiger met raadgevende stem van de oppositie in de raad van bestuur.

INTERGEM

INTERGEM is eveneens een intercommunale en beheert, bouwt en onderhoudt voor 23 gemeenten het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten.
Website: www.intergem.be

Willy Van Gucht is kandidaat-lid voor de raad van bestuur en vertegenwoordiger in het regionaal bestuurscomité.
Ann Doran is vertegenwoordiger in de algemene vergadering met als plaatsvervanger Ilse Pissens.

PDFIntergem_statuten
PDFIntergem_oprichtingsakte

Interlokale vereniging De Leesdijk

De Leesdijk is een samenwerkingsverband van negen bibliotheken uit de regio (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele).
De Schelde, Dender en Durme maken van deze regio een land van dijken. De naam van het samenwerkingsverband ligt dan ook voor de hand: hij verenigt lezen (bibliotheek) met dijk (geografisch kenmerk van onze regio). De bibliotheken willen het lezen in goede banen leiden en dijken van bibliotheken zijn.
De Leesdijk organiseert tal van activiteiten: jeugdboekenweek, lezingenreeksen, voorleesactiviteiten. Meer info op www.deleesdijk.be.

Schepen van bibliotheek Maria Van Keer is vertegenwoordiger in het beheerscomité. Plaatsvervanger is raadslid Jorgen De Wolf.

PDFLeesdijk - Statuten

Interlokale vereniging sociale economie Scheldeland (wijkwerken)

Het doel van de vereniging is:
(1) De regionale samenwerking inzake sociale economie van de deelnemende gemeenten te stimuleren en te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking wil de interlokale vereniging streven naar de ontwikkeling van een regierol van de gemeenten inzake lokale sociale economie en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie.
(2) Zich te organiseren als een wijkwerk-organisator.

PDFInterlokale vereniging sociale economie Scheldeland (Wijkwerken)

Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

Er zijn 15 Logo's in Vlaanderen, waaronder Logo Dender, die werken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie. Logo Dender is een vzw en erkend door het Vlaams Agentschap 'Zorg en gezondheid'. Logo Dender vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering samengesteld uit de verschillende lokale partners die actief zijn rond preventieve gezondheid. Het doel van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve gezondheidszorg. Logo's richten zich op lokale acties, netwerking en projectmatig werken. Naast deze algemene opdracht hebben de Logo's de specifieke opdracht om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren.
www.logodender.be

Schepen van Welzijn Guido Van Herreweghe is kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

MEDOV VZW

64 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen samen de vzw Medov (Medisch Oost-Vlaanderen). De belangrijkste taken van de vzw zijn:
De medische problematiek in Oost-Vlaanderen verzamelen en bespreken;
bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder bij rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen;
het tot stand komen van de functie directeur medische hulpverlening stimuleren bij rampen en de infrastructurele omkadering van deze functie begeleiden;
opleiding van medici en paramedici inzake noodplanning en rampengeneeskunde en de opleiding en bijscholing van ambulanciers.

Luc Callaert zetelt in de algemene vergadering. Zijn plaatsvervanger is Marleen Van Driessche.

PDFMedov vzw - Statuten

NV Ieder Zijn huis

De NV Ieder Zijn Huis is een kredietvennootschap waarin het gemeentebestuur één vertegenwoordiger heeft in de Algemene Vergadering alsook in de Raad van Bestuur (dezelfde persoon).

OVSG

Het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het tweede onderwijsnet in Vlaanderen. De overkoepelende organisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).
Het OVSG vertegenwoordigt de gemeenten in onderwijsaangelegenheden en staat de gemeenten bij met adviezen en informatieverstrekking.
Website: www.ovsg.be

Schepen van onderwijs François Willems vertegenwoordigt Lebbeke in de algemene vergadering.

PDFOVSG - Oprichtingsakte
PDFOVSG - Statuten

Polder Beneden Dender

Vertegenwoordiging: Frans Perdaens

Projectvereniging Cultuurdijk

Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren maken deel uit van de projectvereniging Cultuurdijk. Ze werken samen voor regionale cultuurcommunicatie en de afstemming van het podiumaanbod van de cultuur- en gemeenschapscentra.

Schepenen Maria Van Keer en Kris De Smet zijn vertegenwoordigers van Lebbeke in de raad van bestuur. Raadslid Dirk De Cock is vertegenwoordiger van de oppositie met raadgevende stem in de raad van bestuur.

PDFCultuurdijk_Statuten
PDFCultuurdijk-oprichtingsakte

Provinciale brandweerschool Oost-Vlaanderen

De Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen is een vzw, opgericht op initiatief van de gouverneur, het provinciebestuur en de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond.
Alle gemeenten met een eigen brandweerdienst zijn lid van de vzw.
De vereniging heeft tot doel onderricht te verstrekken over het voorkomen en bestrijden van brand en, in het algemeen, over alles wat tot de opdrachten behoort van de gemeentelijke brandweerdiensten.
De school richt zich via opleidingen, trainingen en vervolmakingscursussen tot zowel het personeel van de gemeentelijke brandweerdiensten als tot werknemers uit publieke en private ondernemingen en instellingen, belast met de brandpreventie en met de eerste interventie in geval van brand.

Luc Callaert is vertegenwoordiger voor Lebbeke in de algemene vergadering. Zijn plaatsvervanger is François Saeys.

RATO vzw

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw - RATO vzw - is een overlegorgaan tussen gemeente en provincie en neemt de rattenbestrijding over op vraag van de gemeente. Sinds 1997 heeft Rato vzw expertise opgebouwd in de bestrijding van ratten en andere exoten of schadelijke dieren. RATO vzw beschikt over een team van professionele bestrijders.

Schepen François Perdaens is vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Raadslid Willy Van Gucht is zijn plaatsvervanger.

Regionaal landschap Schelde - Durme vzw

Doel van de vereniging is een maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het landschap in het algemeen. Dit doel wordt nagestreefd door binnen haar werkingsgebied en in het kader van het doelgroepenbeleid initiatieven te ontplooien gericht op bevordering en promotie van streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie, natuurbehoud, -beheer en -herstel.
De vereniging wil een forum zijn voor duurzame ontwikkeling van het werkingsgebied met als belangrijkste elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuurgerichte recreatie en cultuurhistorische rijkdom.

PDFRLSD vzw - statuten

Regionaal landschap Schelde - Durme Projectvereniging (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde-Durme)

De vereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium - natuur, landschap en erfgoed - in te richten, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen zodat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur-, milieu- en erfgoedbeleid wordt ontwikkeld. De vereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium doeltreffend te ontwikkelen. De vereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel patrimonium op passende wijze stimuleren en ontsluiten via toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de streekidentiteit en de socio-economische belangen van de streek te behouden en te versterken.
De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

PDFRLSD pv - Statuten

RESOC-SERR Waas  & Dender

Het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Waas & Dender geeft vorm aan het sociaal-economische overleg omtrent werkgelegenheid en streekontwikkeling en heeft als algemene doelstelling het sociaal-economisch streekbeleid te coördineren en te stimuleren, in overleg en afstemming met de sociale partners en de lokale besturen: dit zijn de 17 gemeenten van regio Waas & Dender en de provincie Oost-Vlaanderen.

Gemeentelijke vertegenwoordiging:
Afgevaardigde plenaire vergadering RESOC: Christoph De Backer (plaatsvervanger: Eddy Van Overstraeten)
Afgevaardigde voor het regionaal forum werkgelegenheid: Christoph De Backer (plaatsvervanger: Eddy Van Overstraeten)
Afgevaardigde voor RESOC-commissie kinderopvang: Ilse Pissens.

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde

De sociale bouw- en kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde is een sociale huisvestingsmaatschappij die o.a. de wijk Heidepark gebouwd heeft tussen de Langestraat en de Heizijdestraat.

Guido Van Herreweghe is de vertegenwoordiger voor Lebbeke in de algemene vergadering. Zijn plaatsvervanger is Willy Van Gucht.
Jorgen De Wolf werd voorgedragen als kandidaat bestuurder.

Sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek

Meer informatie: www.shm-denderstreek.be
Vertegenwoordiger in de algemene vergadering: Guido Van Herreweghe
Plaatsvervanger: Kris De Smet

Toerisme Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen is één van de diensten van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Zij zorgen voor de uitbouw van de toeristische mogelijkheden binnen de provincie. Hiervoor organiseren zij evenementen, leggen zij fiets-en wandelroutes aan en werken zij toeristische zomerprogramma's uit. Daarnaast stellen zij ook een grote hoeveelheid toeristische informatie ter beschikking van de gemeentebesturen en van de bevolking.
Website: www.tov.be

Afgevaardigde in de algemene vergadering is schepen Maria Van Keer. Plaatsvervanger Jorgen De Wolf.

PDFToerisme Oost-Vlaanderen - Statuten

Toerisme Scheldeland

Toerisme Scheldeland vzw stelt zich de bevordering van toerisme en recreatie op duurzame wijze in de regio Scheldeland tot doel. Met het oog op de realisatie van haar doel neemt Toerisme Scheldeland initiatieven op het vlak van:
toeristisch-recreatieve promotie en communicatie,
toeristisch-recreatieve beleidsplanning,
toeristisch-recreatieve productontwikkeling,
de aan toerisme en/of recreatie gerelateerde infrastructuur en voorzieningen,
de professionalisering, de vorming en netwerkvorming van en met de toeristisch-recreatieve sector,
het onthaal van toeristen en recreanten,
de animatie en beleving voor bezoekers.
Meer info: www.scheldeland.be

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering is schepen Maria Van Keer, met als plaatsvervanger gemeenteraadslid Willy Van Gucht.

Verko

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als doel: 
de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden en de inzameling en de verwerking van afvalstoffen.
Website: www.dds-verko.be/verko

Lebbeke wordt in dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd door volgende gemeenteraadsleden:
Afgevaardigden in de raad van bestuur: Marleen Van Driessche en Ann Doran
Vertegenwoordiger met raadgevende stem van de oppositie in de raad van bestuur: Dirk De Cock
Lasthebbers algemene vergadering: Godelieve Rosseel, Luc Callaert, Willy Van Gucht en Ilse Pissens

VVSG

De gemeentebesturen hebben bij hun werk behoefte aan informatie, advies en overleg.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) biedt deze steun aan en behartigt de belangen van het lokale bestuur bij andere overheden en instellingen.
De VVSG is de representatieve ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (307) en OCMW's (308) en van een veertigtal intercommunales. Zij zet zich in zowel voor de politieke mandatarissen als voor de ambtenaren.
De VVSG ondersteunt alle initiatieven die de kwaliteit van het lokale beleid verhogen. Dat gaat zowel om het vergroten van de lokale beleidsruimte als om de verfijning van de lokale democratie.

Website: www.vvsg.be

Afgevaardigde voor de algemene vergadering is Eddy Van Overstraeten, zijn plaatsvervanger is François Willems.

PDFVVSG - Statuten