documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Wie?

Wie komt in aanmerking om PWA werk te doen ?

 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die gedurende meer dan 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn
 • Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed
 • Personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Wie kan een beroep doen op het PWA ?

Er zijn vijf grote categorieën gebruikers:

 • Privé-personen
 • Plaatselijke overheden : gemeente en OCMW
 • VZW's en andere niet-commerciële verenigingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Bedrijven uit land- en tuinbouw

Beperking

Beperking in het aantal uren dat men activiteiten mag uitvoeren

Om zoveel mogelijk ingeschreven werklozen in het PWA een kans te geven, is het maximaal aantal uren beperkt tot 630 uur per kalenderjaar.

Het maximum aantal uren per kalendermaand hangt af van het type gebruiker en van de activiteit:
maximum 45 uren per kalendermaand voor activiteiten ten behoeve van

 • natuurlijke personen: thuishulp met huishoudelijk karakter (voor PWA-werkers die deze activiteit nog mogen uitoefenen) en hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten
 • lokale overheden
 • VZW's en andere niet-commerciële verenigingen.

maximum 70 uren per kalendermaand voor activiteiten ten behoeve van natuurlijke personen:

 • bewaking of begeleiding van zieken of kinderen
 • hulp voor klein tuinonderhoud
 • activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen.

maximum 150 uren per kalendermaand voor activiteiten ten behoeve van

 • seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector.

Rechten en plichten

Rechten en plichten

De rechten en plichten van PWA-werknemers en werkgevers zijn gedeeltelijk gebaseerd op de wet betreffende arbeidsovereenkomsten. De werknemer, werkgever en gebruiker moeten elkaar respecteren. Tijdens de looptijd van de overeenkomst moeten ze zich houden aan de fatsoensregels en de goede zeden.

De PWA-werknemer heeft de volgende plichten:

 • Zijn werk zorgzaam, eerlijk en gewetensvol uitvoeren, op het tijdstip, de plaats en tegen de voorwaarden die overeengekomen zijn.
 • De orders en instructies uitvoeren die hij krijgt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door de werkgever of de gebruiker.
 • Het geheim van elke persoonlijke of vertrouwelijke zaak waarvan hij kennis neemt bij de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, niet prijsgeven, noch tijdens de looptijd van de overeenkomst, noch na afloop ervan.
 • Niets doen wat zijn eigen veiligheid of die van de werkgever, de gebruiker of derden zou kunnen schaden.
 • De werkinstrumenten en niet-gebruikte grondstoffen die hem zijn toevertrouwd voor de uitvoering van zijn arbeidsprestaties, in goede staat terugbezorgen aan de werkgever of de gebruiker.

De burgerlijke aansprakelijkheid van de PWA-werknemers is net als bij de andere categorieën werknemers beperkt. Indien de werknemer aan de werkgever, de gebruiker of derden schade berokkent bij de uitvoering van zijn overeenkomst, is hij alleen aansprakelijk voor zijn bedrog of voor zware fouten. Hij is dus niet aansprakelijk voor lichte fouten, ook niet als hij die geregeld begaat. Op dat vlak verschilt zijn aansprakelijkheid van die van de andere categorieën werknemers. De regelgeving is gunstiger voor PWA-werknemers.
PWA-werknemers zijn evenmin als andere werknemers aansprakelijk voor schade of sleet die het gevolg zijn van het normale gebruik van het materiaal in kwestie, of voor toevallig verlies.

De werkgever van zijn kant heeft de volgende verplichtingen:

 • De werknemer laten werken tegen de voorwaarden, op het tijdstip en op de plaats die overeengekomen zijn, en er in voorkomend geval op toezien dat de gebruiker de werknemer de nodige instrumenten en grondstoffen ter beschikking stelt.
 • Erop toezien dat het loon betaald wordt tegen de voorwaarden en op het tijdstip die overeengekomen zijn.
 • Zo nodig voor een aangepaste opleiding zorgen.
 • Moet de gebruiker de werknemer in het kader van diens arbeidsprestaties instrumenten en materiaal ter beschikking stellen, dan moet hij nagaan of ze in goede staat zijn.

De werkgever en de gebruiker moeten er als een goed huisvader over waken dat de werknemer het werk uitvoert in goede veiligheids- en gezondheidsomstandigheden. Daarbij moeten tegenover PWA-werknemers de bepalingen nageleefd worden van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, zoals het A.R.A.B. en de codex.

Vergoeding

Hoe betaalt u de PWA’ers?

De werkloze die arbeid verricht, ontvangt hiervoor een PWA-cheque per gewerkt uur.
Deze cheque kost in de gemeente Lebbeke 5,95 EUR.
U kan de cheques bestellen bij de firma Accor (waar u belastingvoordeel krijgt) of u kan de cheques kopen bij uw PWA beambte (geen belastingvoordeel).
Het maximumbedrag dat in aanmerking komt voor het belastingvoordeel is 2.400 EUR per jaar.
Dit voordeel geldt alleen voor privé-personen.

De werkloze ontvangt maandelijks een prestatieformulier waarop hij de gewerkte uren bijhoudt. Op het einde van de maand gaat hij met dit ingevuld formulier naar het PWA kantoor voor controle en gaat vervolgens naar de vakbond of de uitbetalingsinstelling waar gecontroleerd wordt of de werkloze per gewerkt uur een cheque heeft ontvangen. Tevens worden de cheques hier uitbetaald.

De werkloze ontvangt 4,10 EUR netto per cheque.
De werkloze is ook verzekerd voor gebeurlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Voordelen

Voordelen voor de gebruiker
 • U kan op een volkomen wettelijke manier allerlei soorten hulp krijgen;
 • activiteiten laten uitvoeren via het PWA is voordeling en levert u een extra belastingvoordeel op;
 • het vele werk in en om het huis loopt een stuk vlotter en ... u heeft meer tijd voor uzelf en voor andere dingen;
 • u geeft langdurige werklozen de kans zich opnieuw te integreren in het arbeidscircuit.

Voordelen voor de werkloze

 • U ontvangt een extra uitkering naast uw stempelgeld;
 • waardering;
 • soepel systeem qua uurregeling;
 • kilometervergoeding;
 • verzekering;
 • u werkt in eigen gemeente.