documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Uittreksels burgerlijke stand

Omschrijving
Het verkrijgen van uittreksels uit de akten van de Burgerlijke stand van Belgisch en internationaal model en attesten afkomstig uit de registers (bv. voor het aanvragen van verlof bij overlijden, huwelijk, ...).

Werkwijze
Wat/Wie?

 1. Uittreksels zonder vermelding van de afstamming (=vermelding vader of moeder)
  Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van geboorten, huwelijken en overlijdens krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.
 2. Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming

Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel met vermelding van de afstamming, van akten van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van betrokkene):

 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van de afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij doen blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.
Deze toestemming wordt verleend zonder enige vorm van proces en zonder kosten. Deze regeling geldt ook om opzoekingen te laten verrichten.

Waar?
Dienst Burgerlijke Stand

Hoe?
Alle akten, van gelijk welk jaar kunnen persoonlijk, per brief, per fax, per e-mail of via het e-loket aangevraagd worden.

Aanvraag door notaris of advocaat en door derden:

 • aanvraag door notaris of advocaat: hij vult een aanvraagformulier in waarin hij verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst bevolking. Na aanvraag worden de formulieren ook opgestuurd.
 • aanvraag door derde (niet opgesomd in paragraaf 'wie - Afschriften (kopies) en uittreksels met vermelding van afstamming'):
  • het afschrift (kopie) of uittreksel met vermelding van de afstamming wordt rechtstreeks naar de betrokkene opgestuurd
  • Indien echter een volmacht en de identiteitskaart van de belanghebbende wordt voorgelegd, wordt de akte meegegeven

Leveringswijze en -termijn?

 • Aanvraag aan het loket: onmiddellijke levering.
 • Aanvraag per brief: 1 week, afhaling kan in het AC.

 

Kostprijs
Gratis