documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Aanpassing Verko-tarieven containerpark

VerkoPersbericht

Sinds 1 juni 2012 zijn het Materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) van kracht. Deze bevatten een aantal belangrijke passages over het harmoniseren van de gemeentelijke afvalbelastingen. Gemeenten moeten nog meer dan vroeger het principe 'de vervuiler betaalt' doorvoeren, rekening houdend met een aantal minimale en maximale tarieven. Ook moet er een duidelijk verband zijn tussen de prijs om zich te ontdoen van het afval en de werkelijke kostprijs. De vervuiler doet hiermee een bijdrage aan de financiering van het afvalbeleid en het gedrag van de vervuiler wordt gestuurd naar milieuvriendelijkere oplossingen. Vandaar dat Verko verplicht is om zijn tarieven voor de containerparken aan te passen. Deze nieuwe tarieven gaan in op 1 oktober 2013.

Aanpassing tarieven
Verko zal het toegangsgeld voor zijn containerparken verhogen van één naar twee euro. Ook voor het tarief dat van toepassing is op het aanbrengen van grofvuil is een wijziging voorzien. Burgers zullen vanaf 1 oktober maximum één kubieke meter grofvuil per dag naar het containerpark mogen brengen en dus niet langer anderhalve kubieke meter. Wie minder dan een halve kubieke meter aanvoert, betaalt hiervoor twee euro. Vanaf een halve kubieke meter grofvuil tot één kubieke meter betaalt de bezoeker vier euro.

De vervuiler betaalt
De hogere tarieven passen in het wettelijk kader om wie thuis meer afval produceert, ook meer te laten betalen. Het verwerken van grofvuil en restafval gebeurt via verbranding en is, op het gecontroleerd storten van afval na, de  meest milieuonvriendelijke en duurste techniek om afval uit de maatschappij te weren. Door het invoeren van een tarief voor grofvuil wordt de burger ontraden om grofvuil te produceren. Deze specifieke afvalfractie kan dikwijls vermeden worden door te kiezen voor recycleerbare producten of door het grofvuil verder te sorteren in houtafval, metaalafval, … .