documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Wachtbekkens

Op verscheidene plaatsen in Lebbeke langs de Vondelbeek en de Steenbeek werden er door de Vlaamse Milieumaatschappij wachtbekkens gebouwd om onze gemeente en onze buurgemeenten te beschermen tegen wateroverlast. Deze wachtbekkens dienen in de eerste plaats als bufferbekken, maar ze werden zo ingericht dat ook mens en fauna en flora er wel bij varen.

Wachtbekken ter hoogte van de Dries op de grens met Sint-Gillis Dendermonde

Het wachtbekken is zo’n 9 ha groot en eigendom van de VMM. Het bekken is gegraven om de overstromingsproblemen aan de Vondelbeek en de Steenbeek bij hevige regen te voorkomen. De primaire functie van het wachtbekken is dus waterberging. Vlak na de aanleg van het bekken werd er door Natuurpunt in 1999 een beheersplan opgemaakt waarbij als tweede functie duidelijk voor natuurontwikkeling werd geopteerd. Dit beheersplan werd na aanpassing en advies van diverse instanties aangepast en goedgekeurd. Naast de oorspronkelijke beplanting werden nog extra toegevoegd: knotwilgenrijen, aanplantingen van waterwilg en streekeigen struiken als meidoorn, gelderse roos, wilde roos, sleedoorn… en proefvlakken met lisdodde.

Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot een prachtig reservaat dat naast de functie van waterberging heel wat planten en dieren herbergt.

Toegankelijkheid
Rondom het wachtbekken ligt een wandelpad dat vrij toegankelijk is en van waar het gebied goed te overzien is. Betreding van het bekken zelf is niet toegelaten om veiligheidsredenen en om verstoring te vermijden.

Wachtbekken ter hoogte van de Fochelstraat in Lebbeke

Dit wachtbekken bestaat uit twee delen, ten oosten en ten westen van de Fochelstraat, en werd gegraven langs de Vondelbeek. Deze waterloop, die ook de Brabantse beek wordt genoemd, stroomt vanuit Opwijk eerst langs het oostelijke wachtbekken om dan onder de Fochelstraat te kronkelen en zo het westelijke gedeelte te doorkruisen. Ook deze wachtbekkens zijn een prachtig stukje natuur in onze gemeente. In het oostelijke wachtbekken werd in samenwerking met Natuurpunt een wilgenarboretum aangelegd. Meer informatie hierover kan je terugvinden in onderstaande folders die ook verkrijgbaar zijn bij de milieudienst (Leo Duboisstraat 44):
PDFSloekenbeertje plant boompjes
PDFHet educatief wilgenarboretum van Lebbeke

Toegankelijkheid
Door beide wachtbekkens werden verschillende wandelpaden aangelegd. Daarnaast loopt er ook een loopomloop door het wachtbekken.
Ook door Natuurpunt werd er een wandeling uitgestippeld. Meer info in deze brochure: PDFWachtbekken Fochel-Oost Natuurpunt

Wachtbekken - natuurgebied ter hoogte van het Eeksken op de grens met Buggenhout en Opwijk

In de loop van 2013 en 2014 werd het bestaande wachtbekken langs het Eeksken, dat zich uitstrekt over het grondgebied van Lebbeke, Opwijk en Buggenhout door de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heringericht.

Wachtbekken?
De primaire functie van het wachtbekken is waterberging. Het wachtbekken heeft een bergingsvolume van 126.000m³. Bij toenemende waterdruk en bij overstromingsgevaar doet het wachtbekken dienst als tijdelijke buffer. 
De oppervlakte van het wachtbekken bedraagt 17,2ha.

Heringericht wachtbekken
Het beheer van het wachtbekken werd vroeger door VMM uitbesteed en bestond vooral uit het maaien van de gras- en kruidenvegetatie.
In de loop van 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de buurgemeenten Lebbeke, Opwijk en Buggenhout waarbij VMM zich engageerde om het wachtbekken meer ecologisch in te richten en hiervoor de nodige investeringen vrij te maken en de gemeenten zich engageerden om elk voor hun grondgebied het beheer van het wachtbekken op zich te nemen.

Uitgevoerde herinrichtingswerken:
Lebbeke: aanleg wandelpaden, inrichting van een sedimentvang (slibopvangbekken), inrichting van toegangspoortjes.
Opwijk: aanleg wandelpaden, inrichting knuppelpad en vogelkijkwand, inrichting van toegangspoortjes, inrichting van houten voetgangersbruggen over gracht.
Buggenhout: inrichting van 3 natuurlijke poelen, bosaanplant, aanleg wandelpaden, inriching van houten (voetgangers)brug over gracht.

Daarnaast werden akkerpercelen omgezet naar grasland en/of bos en werd de volledige oppervlakte van het wachtbekken voorzien van een stevige afsluiting.

Beheer van het wachtbekken
Naast het komvormige bergingsbekken bestaat het wachtbekken vooral uit verruigd grasland, populierenbos, waterpartij (vijver) met rietaanplant, natuurlijke poelen en wilgenstruwelen met ondergroei van Harig Wilgenroosje, rietgras, Lisdodde, Gele Lis.
Door de aanwezigheid van grasland, struwelen, waterpartijen, ... en de uitgevoerde ecologische herinrichting heeft het wachtbekken nu meer potentie inzake natuur en recreatie.

Het beheer van het wachtbekken omvat voornamelijk het beheer van de moeraszone, maaien rietkraag, hakhoutbeheer, het knotten van wilgenbomen, openhouden van de wandelpaden, onderhoud van de poelen en begrazing van het hooi(gras)land.

Begrazing met schapen
De gemeenten Lebbeke en Opwijk hebben voor het beheer van het hooi(gras)land gekozen voor een ecologische beheersvorm: stootbegrazing (=druk- of piekbegrazing) met schapen. 
Doordat de schapen onregelmatig grazen geven ze de vegetatie meer structuur en met hun mest en wollige vacht zorgen ze voor de verspreiding van plantenzaden.
Op die manier wordt op termijn een kortgrazige vegetatie gecreëerd waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten.
Schapen kunnen met hun relatief fijne muil het voedsel sterk selecteren en het gras milimitreren. Ze verkiezen een dieet dat minstens bestaat uit 50% grassen.

Bereikbaarheid
Via station Heizijde, Klein-Antwerpenstraat (landbouwweg) en via het verbindingsbaantje tussen Opwijk en station Heizijde dat enkel te gebruiken is door voetgangers en fietsers.

Gebruiksregels
Het wachtbekken is enkel toegankelijk voor wandelaars (behoudens dienstvoertuigen).
Fietsers, mountainbikers en paarden zijn verboden in het wachtbekken.
Wandelen met de hond kan, maar enkel aan de leiband.
Respecteer de natuur in het wachtbekken: vernietig geen planten, laat geen afval achter, verstoor de rust niet van dieren in het wachtbekken.
Respecteer de rust van de aanwezige schapen.
Maak uitsluitend gebruik van de toegangspoortjes en overstapjes om toegang te krijgen tot het wachtbekken.
Jagen is verboden.

Meer info over de prachtige biodiversiteit in dit wachtbekken vind je hier.