documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Startnota RUP Cruyveld

De gemeente Lebbeke raadpleegt de bevolking over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cruyveld. Dit RUP gaat over het gebied gelegen tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn. Het plan zal bepalen welke bestemmingen er mogelijk zijn en hoe het gebied ingericht en beheerd moet worden. De startnota die ter inzage ligt, vormt de basis van dit onderzoek.

De startnota en bijhorende procesnota kunnen geraadpleegd worden in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke of u kan ze hieronder downloaden.
PDFRUP Cruyveld_Procesnota
PDFRUP Cruyveld_Startnota
Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u, dinsdag ook van 13.00 u tot 19.00 u, in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

De periode van ter inzagelegging loopt van vrijdag 30 maart 2018 tot en met maandag 28 mei 2018. Gedurende deze periode kunnen reacties schriftelijk worden ingediend op het administratief centrum, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. 

RUP Patmoes

Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lebbeke het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Patmoes, bestaande uit de grafische plannen, de plannen van de feitelijke en juridische toestand, het register mogelijke planbaten/planschade/compensatie, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting en/of beheer, de relatie met het ruimtelijk structuurplan, definitief vastgesteld.
Het RUP, het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling en het advies van de GECORO liggen ter inzage in de gemeente en kan je hier downloaden.

RUP Reebroeck

Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lebbeke het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Reebroeck, bestaande uit de grafische plannen, de plannen van de feitelijke en juridische toestand, het register mogelijke planbaten/planschade/compensatie, de toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting en/of beheer, de relatie met het ruimtelijk structuurplan, definitief vastgesteld.
Het RUP, het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling en het advies van de GECORO liggen ter inzage in de gemeente en kan je hier downloaden.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Wat en waarom ?

 • Ruimtelijke UitvoeringsPlannen worden opgemaakt op basis van het gemeentelijk structuurplan.
 • Een ruimtelijk uitvoeringsplan omvat ondermeer een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.
 • Het grafisch plan geeft een overzicht van verschillende zones.
 • De stedenbouwkundige voorschriften bepalen per zone de voorwaarden waaraan een stedenbouwkundige aanvraag moet voldoen om voor vergunning in aanmerking te komen.
 • Deze voorschriften zijn bindend.
 • In tegenstelling tot een verkaveling kunnen deze voorschriften niet meer gewijzigd worden.
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven geldig tot ze vervangen worden door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan.
 • Bij de opmaak van RUP’s voorziet de procedure een bekendmaking en ter inzage legging van het dossier. De bekendmaking gebeurt door aanplakking, publicatie in 3 kranten, publicatie op de website en in de Kramiek. Tijdens de duur van de bekendmaking ligt het dossier ter inzage aan de balie van de dienst Stedenbouw.

Welke RUP’s zijn goedgekeurd ?

 • RUP binnengebied Kouterbaan-Lange Molenstraat-Aalstersestraat
 • RUP Dienstenerf
 • RUP Gursten Velt
 • RUP herbestemming industriegebied Wieze
 • RUP Lindelaan
 • RUP Winkelkern
 • RUP zonevreemde sport en recreatie
 • RUP zonevreemde woningen

Kan ik hiervan een kopie bekomen ?

 • Op de downloadpagina vindt u het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van alle goedgekeurde RUP’s.

Zijn er nog andere documenten beschikbaar  ?

 • De stedenbouwkundige voorschriften van Studie Activiteitenas N47 worden gebruikt voor het beoordelen van bouwaanvragen aan de N47 (Dendermondsesteenweg en Brusselsesteenweg).
 • U kan dit document raadplegen op de downloadpagina.