documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

Publicatie beslissingen omgevingsvergunningen

Het gemeentebestuur deelt mee dat onderstaande omgevingsvergunningsaanvragen werden verleend of geweigerd. 

De dossiers liggen ter inzage in het gemeentelijk administratief centrum, gemeentelijke dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

De beroepsmogelijkheden voor de gewone als voor de eenvoudige omgevingsvergunningsprocedure kan u terugvinden op het einde van deze pagina, onder de gepubliceerde beslissingen van de omgevingsvergunningsaanvragen.  

Beslissingen door het college van burgemeester en schepenen

Zitting van 15/03/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018018390 – MATTAN Michael – DE VIS-EMMERECHTS Evy Freddy
Ligging: Pollepelstraat 8 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, nrs. 0588H5, 0588H6
Aard: wijzigen van raamopening in de zijgevel
Adres aanvrager: Pollepelstraat 8 te 9280 Lebbeke
Type: melding omgevingsproject
Ontwerper: niet van toepassing

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018012374 – ROGGEMAN Sep
Ligging: Hogebrug 42 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, nr. 0301F
Aard: verharden van de voortuin oprit, verplaatsen van plantenvak en één parkeerplaats op openbaar domein
Adres aanvrager: Hogebrug 42 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: niet van toepassing

 

Zitting van 29/03/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018012639 – DE VALCK Jelle – VAN WEYENBERG Tineke
Ligging: Baardegemsestraat ZN te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie D, 0667A2
Aard: bouwen van een open eengezinswoning met zorgwoning (lot 2)
Adres aanvrager: Hullekenstraat 61 te 9200 Dendermonde
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: VERBRUGGHE Wouter, Hoogstraat 47/0001 te 9000 Gent


Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 

Dossier: OMV_2018012621 – WALRAVENS Christoph – VAN WEYENBERG Tania 
Ligging: Baardegemsestraat ZN te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie D, 0667A2
Aard: bouwen van een open eengezinswoning met tuinhuis (lot 1)
Adres aanvrager: Bovendonkstraat 47 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper VERBRUGGHE Wouter, Hoogstraat 47/0001 te 9000 Gent

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018029042 – VAN SANDE Jeroen – VAN WEYENBERG Anke
Ligging: Hogebrug 86 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, 0263N2
Aard: slopen van een aangebouwde garage en vrijstaande bijgebouwen
Adres aanvrager: Spoorwegstraat 6A te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: DESSEIN Niels, Heirstraat 21 0003 te 9200 Dendermonde

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018017453 – AELBRECHT Pieterjan – GEERAERTS Lynn
Ligging: Kapittelstraat 18 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, 0728N02, 0728G02, 0728L02, 0728K02, 0728P02
Aard: verbouwen van een eengezinswoning
Adres aanvrager: Korte Minnestraat 26 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper AELBRECHT Pierre, Korte Minnestraat 26 te 9280 Lebbeke


Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018009752 – MORTIER Hans – VAN CAEKENBERGHE Els 
Ligging: Bontegem ZN te 9310 Aalst 
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, 1058R 
Aard: bouwen van een open eengezinswoning
Adres aanvrager: Kouterbaan 1 te 9310 Aalst 
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper VERSCHUERE Architecten, Gentse Heerweg 16 te 8790 Waregem

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018029063 – CASTEELS Karen 
Ligging: Fochelstraat 31 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0374C3
Aard: plaatsen van een garagepoort in voorgevel
Adres aanvrager: Fochelstraat 31 te 9280 Lebbeke 
Type: aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018018752 – BOSMAN Arianne
Ligging: Baasrodestraat 60 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 3de afdeling, sectie A, 1058R
Aard: plaatsen van een gevelsteen voor de bestaande gevel
Adres aanvrager: Baasrodestraat 60 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject


Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018034476 – Van den Abbeele Kevin
Ligging: Kakemanstraat 120 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 2de afdeling, sectie C, 0682Z, 0682A2
Aard: plaatsen van een veranda
Adres aanvrager: Kakemanstraat 120 te 9280 Lebbeke 
Type: melding omgevingsproject

 

Zitting van 12/04/2018


OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018021087 – IVENS Frieda
Ligging: Lindelaan 32 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0162M
Aard: wijzigen van de functie van praktijk naar een afzonderlijke woongelegenheid, renoveren van gelijkvloers
Adres aanvrager: Footstraat 19 te 1790 Affligem 
Type: Aanvraag omgevingsproject

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018017817 – GOVAERTS - SPIESSENS
Ligging: Dendermondsesteenweg 87 te 9280 Lebbeke 
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 0155K2
Aard: isoleren en bekleden van de voorgevel
Adres aanvrager: Dendermondsesteenweg 87 te 9280 Lebbeke
Type: Aanvraag omgevingsprojec

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018037569 – BOSTEELS - PISSENS 
Ligging: Potaardestraat 18 te 9280 Lebbeke
Kadastraal: LEBBEKE 1ste afdeling, sectie B, 1033P
Aard: verbouwen van een woning met kiné-praktijk
Adres aanvrager: Potaardestraat 18 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject
Ontwerper: Architectenbureau Aabbeele, Kerkstraat 47 te 9255 Buggenhout

 

Uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

Dossier: OMV_2018006318 – ROGGEMAN – DE VILDER
Ligging:

Hogebrug 42 te 9280 Lebbeke

Kadastraal: LEBBEKE 4de afdeling, sectie B, 0301F
Aard: verbouwen van een eengezinswoning
Adres aanvrager: Hogebrug 42 te 9280 Lebbeke
Type: aanvraag omgevingsproject

 

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Dossier: OMG_2018035271 – Emeric D’Hollander
Ligging: Flor Hofmanslaan
Kadastraal: niet van toepassing
Aard: bronbemaling voor het plaatsen van een ondergrondse glasbol
Adres aanvrager:  Lekestraat 17 te 9190 Stekene
Type: melding omgevingsproject

Beroepsmogelijkheden

De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, op het volgende adres: Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

U kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
-          De vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
-          De deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
-          Het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroep kan ingesteld worden door zowel de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant of het betrokken publiek.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen die ingaat:
-          De dag na datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
-          De dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend  geweigerd wordt;
-          De dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het  voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

 Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.  Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is. 

Bovenstaande informatie is louter informatief, voor de juridische versie verwijzen wij u graag naar het decreet betreffende de omgevingsvergunning en naar het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Decreet:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024690.html
Besluit van de Vlaamse regering:
https://www.omgevingsloket.be/documents/14614/82339/01_tekst_besluit_geco%C3%B6rdineerd/d4496a44-c7e5-4312-a8c4-c8afb12c16ee