documents24 Documenten               couple24 Vacatures

Lab5 - Webdevelopment Switzerland

De Brexit en uw verblijfsrecht.

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een voorlopige versie van het terugtrekkingsakkoord werd door de Europese Commissie gepubliceerd in november 2018. Over belangrijke thema’s zijn er reeds deelakkoorden gesloten. Toch is het belangrijk er op te wijzen dat zolang het volledige akkoord niet werd gevalideerd, de Dienst Vreemdelingenzaken geen garanties kan bieden omtrent de rechten en plichten van de burgers. De informatie die volgt is dan ook slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.

In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen.

Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze personen zullen in de loop van de transitiefase worden geïdentificeerd op basis van de gegevens in het Rijksregister. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als werknemer of zelfstandige zullen aan deze verblijfstitel worden gekoppeld. Iedereen moet zich aangemeld hebben tegen midden 2021.

Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen familieleden die zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen volgens de oude regels.

Verder zullen nog twee andere groepen volgens het terugtrekkingsakkoord op het oude regime kunnen steunen, met name Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in de Europese Unie verbleven en Britten die voor deze datum reeds een medische behandeling in de Europese Unie hadden gepland. Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik hadden gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen of dit niet kunnen bewijzen worden vanaf die datum beschouwd als derdelanders. De toegangs- en verblijfsrechten van deze personen maken deel uit van de onderhandelingen tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019.

Vreemdelingen

 Openingsuren

Registratie van vreemdelingen

De dienst vreemdelingen staat in voor de aanmeldingen en uitvoering van de onderrichtingen van de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft.

U kan bij ons terecht voor:

  • alle informatie in verband met het verblijf van niet-Belgen
  • verblijfsadministratie en inschrijvingen van niet-Belgen (wachtregister, vreemdelingenregister en bevolkingsregister, vreemdelingenregister, identiteitskaart voor vreemdeling, verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG
  • alle informatie over de asielprocedure
  • adreswijziging van vreemdelingen (aankomst van een andere gemeente, adreswijziging binnen de stad)
  • informatie omtrent tewerkstellingsvoorwaarden
  • beroepskaart voor vreemdelingen

Welke stukken breng je mee?

  • info vooraf bij dienst vreemdelingen

Links:

Kostprijs verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 20 euro

Spoedprocedure elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 110 euro (vanaf 1 juli 2017: 90 euro)
Extreme spoedprocedure elektronisch verblijfsdocument (al dan niet met biometrische kenmerken): 200 euro (vanaf 1 juli 2017: 130 euro)

Aanvraag herdruk PIN/PUC-code kost vijf euro.

Bij bepaalde aanvragen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België of een statuutswijziging moet vanaf 2 maart ’15 een bijdrage betaald worden. Gedetailleerde info vind je hier.

Reispas of paspoort voor vluchtelingen/staatlozen

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij het gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto (neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond, aangezicht moet volledig vrij zijn en de ogen moeten goed zichtbaar zijn) meebrengen. 
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

U kan uw reisdocument in gewone (10 kalenderdagen), dringende (24 uur) of superdringende (4,5 uur) procedure aanvragen.

Tarieven:
Volwassenen

Gewone procedure: 66,50 EUR
Spoedprocedure: 235,50 EUR
Superspoed: 295,50 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

-18-jarigen
Gewone procedure: 41 EUR
Spoedprocedure: 210 EUR
Superspoed: 270 EUR (bij aanvraag op de gemeente)

Dienst vreemdelingenzaken op afspraak

Om lange wachtrijen aan het loket te vermijden, werkt de dienst vreemdelingenzaken vanaf 16 april met afspraken.

De opstart van een nieuw vreemdelingendossier neemt heel wat tijd in beslag met als gevolg dat de wachttijden op dinsdagavond oplopen en dat de medewerker maar een paar stappen uit de procedure kan uitvoeren, zodat u meerdere keren moet terugkeren.
Met afspraken kan er een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijd om het dossier zo goed mogelijk af te werken en bent u vooraf op de hoogte van de documenten die u moet meebrengen.

U kan een afspraak vastleggen op 052/46 82 15.