Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement. 

Bedrag


Voor aanplant of aanleg kunnen volgende toelagen worden versterkt :
- voor een haag, heg of houtkant : 0.50 euro per plant:
de aanplanting dient een lengte van minimaal 20 m te hebben.
De plantafstanden zijn: 0,2 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en in houtkanten, het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
- voor een bomenrij: aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom. Het
plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm.
- aanplant van niet - bewortelde poten: 2,50 euro per stuk. De poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van minstens 25 cm. De lengte van de poten dient begrepen te zijn tussen 2,5 meter en 3 meter. De plantdiepte bedraagt ± 0,5 meter.
De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen, en 5 tot 7
meter voor knotbomen. De aanplanting betreft minstens 10 bomen voor beworteld plantgoed en 20 bomen voor poten.
- Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
- Voor hoogstammige vruchtbomen: 10 euro per boom; de aanplant betreft minstens 10 bomen.
- Voor de aanleg van een drinkpoel voor vee, met een oppervlakte ter hoogte van het
maaiveld van minimaal 40 m2: 5 euro/m3. De oevers van de poel dienen trapsgewijze of glooiend te worden aangelegd, in de eerste plaats voor wat de noordelijke oeverzone betreft. De maximale waterdiepte bedraagt 1,5 meter. Het uitzetten van vissen in de poel is verboden. De aanvrager verbindt er zich toe geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in een straal van 3 meter, gemeten vanaf de rand van de poel.

Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:
- voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 20 meter: 0,50 euro per lopende meter; de toelage is om de 2 jaar of meer toerekenbaar.
- voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 50 meter: 1,50 euro per lopende meter; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
- voor het knotten van een knotbomerij : 7,50 euro per boom; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De toelage is pas verkrijgbaar vanaf het vijfde jaar na de aanplanting. Het knotten dient te gebeuren tussen 25 november en 5 maart en bij een temperatuur die niet lager mag zijn dan 3°C.
- voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel: 75 euro. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.