Bekendmaking van de kennisgeving van een milieueffectrapport

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de kennisgeving van het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’ opgesteld door de provincie Oost-Vlaanderen, ter inzage ligt.

Deze kennisgeving ligt gedurende de periode van 28 juni tot en met 27 augustus 2021 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving (Flor Hofmanslaan 1 - 9280 Lebbeke), bij de initiatiefnemer (provincie Oost-Vlaanderen - Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent),

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen

  •  via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • via een brief gericht aan gemeentebestuur Lebbeke, dienst omgeving, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke of via afgifte van de opmerking ter plekke bij de gemeente.

 Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.