Bekendmaking van lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente Lebbeke

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 9.47 u.
(besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1995 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - artikels 10 en 11)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lebbeke brengt ter algemene kennis van het publiek dat een uittreksel van de in de inventaris geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente ter inzage ligt van woensdag 16 september 2020 tot en met vrijdag 25 september 2020 op de gemeentelijke sociale dienst, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke (052/46 82 00).

Iedere derde kan binnen de dertig dagen na de datum van bekendmaking via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II laan 19 bus 3
1210 Brussel