Budget en meerjarenplan

Elk gemeentebestuur is verplicht om te werken met een budget en meerjarenplan.
Dit meerjarenplan is een raming van inkomsten en uitgaven, die de gemeente wil doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget is het onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar.
Plant de gemeente een bepaalde investering? Dan moet die eerst opgenomen worden in het budget en het meerjarenplan en moeten daarvoor de nodige kredieten voorzien worden.

Meerjarenplan en budget zijn opgemaakt uit een geschreven deel (de strategische nota/beleidsnota) en een gedeelte met cijfers (de financiële nota).

In de strategische nota (meerjarenplan) of beleidsnota (budget) staan de doelstellingen en de bijbehorende acties vermeld die het gemeentebestuur voorziet in de komende jaren (meerjarenplan) of het lopend jaar (budget).

De financiële nota somt de totalen op van het exploitatiebudget (de courante uitgaven en ontvangsten) en het investeringsbudget (de “grote” aankopen en werken).

Tot slot wordt ook een berekening gemaakt van het resultaat:
enerzijds is er het “Resultaat op kasbasis”, de slotsom als we alle uitgaven van alle inkomsten aftrekken; 
anderzijds is er ook de “autofinancieringsmarge”, het resultaat dat we bekomen door de leningslasten af te trekken van het “financieel draagvlak”, d.i. het verschil tussen alle exploitatie-uitgaven (zonder de intrestlasten van de gemeente) en alle exploitatie-ontvangsten. Dit cijfer geeft ons dus een beeld van wat de gemeente nog over heeft van zijn exploitatiebudget als alle leningslasten zijn betaald en wordt ook wel structureel evenwicht genoemd.