GECORO

Wat en waarom?

  • De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening is een adviesorgaan op gemeentelijk niveau.
  • De oprichting, samenstelling en werking worden geregeld door de Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoe werkt de Gecoro?

  • De Gecoro zetelt een aantal keer per jaar en adviseert inzake ruimtelijke ordening.
  • Zo behandelt zij bvb bij een ontwerp RUP de bezwaarschriften.
  • Zij beschikt over een permanent secretariaat en is gevestigd Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.

De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening van de gemeente. Men geeft hoofdzakelijk advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Samenstelling

De Gecoro wordt volgens inwonersaantal samengesteld, voor de gemeente Lebbeke uit minimum 9 en maximum 13 leden. Minstens één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Volgens het inwonersaantal dienen er voor Lebbeke minstens vier vertegenwoordigers aangesteld te worden. De huidige maatschappelijke geledingen die zetelen in de Gecoro zijn milieu- en/of natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers. De huidige Gecoro telt elf leden, waaronder zes deskundigen en vijf vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen, allen zijn stemgerechtigd. Elke Gecoro heeft een secretaris, deze wordt niet bij het aantal leden geteld en is niet stemgerechtigd.

 

Karolin De Proft Voorzitter
Luc Pieters Ondervoorzitter
   
Elke Van Hover Secretaris
Liesbeth Spinnoy Adjunct-secretaris
   
Pierre Aelbrecht Deskundige
Anja De Grom Deskundige
Elke Vonkck Deskundige
Anja Vranckaert Deskundige
   
Frank Devriendt  Lid - maatschappelijke geledingen
Gilbert Philips Lid - maatschappelijke geledingen
Filip Reijnders Lid - maatschappelijke geledingen
Bart Van Poel Lid - maatschappelijke geledingen
Marc Vereecken Lid - maatschappelijke geledingen
   
Bert De Feyter Plaatsvervangend deskundige
Hein Sacré Plaatsvervangend deskundige
Geert Van Den Berghe Plaatsvervangend deskundige
Roland Van Den Borre Plaatsvervangend deskundige
Luc Colson  Plaatsvervangend lid - maatschappelijke geledingen
Chris Heireman Plaatsvervangend lid - maatschappelijke geledingen
Bruno Leeuws Plaatsvervangend lid - maatschappelijke geledingen
Guido Philips Plaatsvervangend lid - maatschappelijke geledingen
Luc Verhelst  Plaatsvervangend lid - maatschappelijke geledingen