GECORO

Wat en waarom?

  • De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening is een adviesorgaan op gemeentelijk niveau.
  • De oprichting, samenstelling en werking worden geregeld door de Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoe werkt de Gecoro?

  • De Gecoro zetelt een aantal keer per jaar en adviseert inzake ruimtelijke ordening.
  • Zo behandelt zij bvb bij een ontwerp RUP de bezwaarschriften.
  • Zij beschikt over een permanent secretariaat en is gevestigd Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.

De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening van de gemeente. Men geeft hoofdzakelijk advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Samenstelling

De Gecoro wordt volgens inwonersaantal samengesteld, voor de gemeente Lebbeke uit minimum 9 en maximum 13 leden. Minstens één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Volgens het inwonersaantal dienen er voor Lebbeke minstens vier vertegenwoordigers aangesteld te worden. De huidige maatschappelijke geledingen die zetelen in de Gecoro zijn milieu- en/of natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en verenigingen van werknemers. De huidige Gecoro telt elf leden, waaronder zes deskundigen en vijf vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen, allen zijn stemgerechtigd. Elke Gecoro heeft een secretaris, deze wordt niet bij het aantal leden geteld en is niet stemgerechtigd.