Kleine landschapselementen (haag, heg, houtkant, bomenrij)

Het gemeentebestuur geeft onder bepaalde voorwaarden een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Kleine landschapselementen is een verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen.

Volgende kleine landschapselementen worden gesubsidieerd:

  • heggen / hagen
  • houtkanten / houtwallen
  • bomenrijen
  • knotbomen
  • veedrinkpoelen
  • hoogstamboomgaarden

Voorwaarden

Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking:

  • lijnvormige beplantingen, zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen die als zelfstandig element in het landschap voorkomen en die bestaan uit streekeigen boom- of struiksoorten
  • hoogstammige vruchtboomgaarden
  • drinkpoelen voor vee. 

De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken.

De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken. De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de objecten waarvoor toelage wordt verkregen. Hij staat onder meer in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee of wild, en voor vervanging van afgestorven of sterk misgroeide exemplaren in de twee eerstvolgende plantseizoenen.

Procedure

De aanvragen tot betoelaging worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, opgestuurd of afgegeven op de milieudienst, Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke;

Je kan ook het formulier hieronder invullen. Dat wordt automatisch doorgestuurd naar onze milieudienst. 

Bedrag

De betoelaging die aan een aanvraag wordt toegekend, wordt beperkt tot 500 euro.