Kandidaturen GECORO – deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen

Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022 9.33 u.
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

 

Kandidaturen GECORO – deskundigen en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO adviseert in alle onafhankelijkheid onder meer over ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke structuurplannen (GRS) of verordeningen en kan op vraag van de gemeente, of uit eigen beweging advies geven over vergunningsaanvragen, beleidsplannen en verder over alle zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

De gemeenteraad besliste dat de GECORO in Lebbeke dient te bestaan uit 6 deskundigen inzake ruimtelijke ordening – waaronder de voorzitter - en 5 vertegenwoordigers van de voornaamste verschillende maatschappelijke geledingen.

Bij het samenstellen van de GECORO wordt verplicht rekening gehouden met de man-vrouw verhouding; er dient minimaal 1/3 van elk geslacht aanwezig te zijn.

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige inzake ruimtelijke ordening?

Bent u architect, stedenbouwkundige, ruimtelijk planner? Of hebt u door werk, studies of interesses te maken met thema’s mobiliteit, wonen, klimaat en milieu in een ruimtelijke context? Wil u bovendien mee discussiëren over toekomstige plannen, projecten en ideeën voor onze gemeente? Schrijf dan een gemotiveerde brief aan het college voor burgemeester en schepenen. Maak daarbij duidelijk op grond waarvan u meent als deskundige in aanmerking te komen voor lidmaatschap en welke titels en verdiensten (opleiding, beroep, specifieke kennis opgedaan door ervaring, ervaring met zetelen in adviesraden…) dit ondersteunen. Onderbouw ook uw kandidatuur met eventuele diploma’s en (beroeps)ervaring met betrekking tot aspecten van wonen, stedenbouw, ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning, architectuur en terreinkennis, alsook met een minimale kennis van de gemeente.

 

Wenst u zich kandidaat te stellen als vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding?

Schrijf dan eveneens een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester en schepenen. Daarin vermeldt u duidelijk voor welke maatschappelijke geleding u zich kandidaat stelt, wat uw betrokkenheid is bij die geleding en welke ervaring u hebt met het zetelen in adviesraden en met stedenbouw en ruimtelijke ordening. U moet uw kandidatuur ondersteunen door een begeleidende brief van de betreffende vereniging of organisatie.

Elke maatschappelijke geleding moet zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voorstellen. De gemeenteraad besliste dat volgende geledingen in aanmerking komen:

  • milieu- en/of natuurverenigingen;
  • verenigingen van handelaars;
  • verenigingen van landbouwers;
  • verenigingen van werknemers, waarbij de gemeenteraad bepaalde dat enkel ABVV, ACV en ACLVB in aanmerking komen;
  • verenigingen van werkgevers (andere dan handelaars en landbouwers), waarbij de gemeenteraad bepaalde dat enkel VOKA – Kamer van Koophandel en UNIZO in aanmerking komen.

Kandidaturen moeten ten laatste op 7 februari 2022 ingediend worden. De reeds ingediende kandidaturen in oktober, november en december 2021 blijven geldig als kandidatuurstelling. De kandidaturen worden per aangetekende brief verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke. Voor verdere inlichtingen kan u terecht op 052/46 82 50 bij Elke Van Hover of Sven De Ridder.