OCMW-raad

De OCMW-raad is samengesteld uit dezelfde mensen als de gemeenteraad.

De agenda van de OCMW-raad bevat een overzicht van de besluiten die genomen worden tijdens de vergadering. Zodra de notulen van de OCMW-raad zijn goedgekeurd, kan u alle besluiten daar inkijken. 
Als u het niet eens bent met een van de genomen besluiten, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering). Meer info hierover vindt u in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.