Politiebesluit provincie Oost-Vlaanderen: captatieverbod

Gepubliceerd op vrijdag 25 september 2020 9.20 u.
Recente metingen en terreinwaarnemingen wijzen uit dat het waterpeil voor stroomgebieden in het zuiden van de provincie onder de drempelwaarden zit.

Het is daarom vanaf 25 september verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen ten zuiden Leie en Schelde, dat houdt ook een captatieverbod in over het hele grondgebied van onze gemeente.

Er geldt een uitzondering voor het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.