Inname openbaar domein

Bij inname openbaar domein belemmert u de openbare weg (voetpad, fietspad, rijweg, …) door bijvoorbeeld containers, stellingen, een bouwwerf, een kraan, … Als u het openbaar domein inneemt, moet u dit aanvragen.

Procedure

1/ Waar aanvragen?

Aan de balie van de gemeenschapswachten en van de technische dienst.

2/ Wanneer aanvragen?

Twee maanden voor de inname van het openbaar domein. De bevoegde overheid kan, indien mogelijk en opportuun, een kortere termijn toestaan.

3/ Hoe aanvragen?

Procedure:

 • aanvraag wordt ingediend bij de dienst gemeenschapswachten (roger.vanderjeught@lebbeke.be of Leo Duboisstraat 46)
 • indien nodig wordt advies gevraagd bij de politie
 • controle ter plaatse door de dienst van de gemeenschapswachten (foto's)
 • ondertekening van de vergunning door de burgemeester of zijn gemachtigde

In geval van een aanvraag vergunning op een gewestweg (Dendermondsesteenweg en Brusselsesteenweg), geldt dezelfde procedure, maar voor innames van meer dan 1 dag is toelating van het Vlaams Gewest nodig. De dienst gemeenschapswachten vraagt deze toelating aan, de vergunning is pas geldig indien het Gewest de toelating verleent.

Een inname openbaar domein voor een verhuis of bij een huwelijk is gratis.

4/ Hoe wordt de ondertekende vergunning verkregen?

De vergunning wordt aan de aanvrager bezorgd via de post of email.
De aanvrager kan ook telefonisch informeren of de aanvraag van de vergunning in orde is.

5/ Controle

Controle gebeurt door de dienst van de gemeenschapswachten (vaststellers en de gemachtigd toezichter-vaststeller)
Wat wordt hierbij gecontroleerd?
De aangevraagde vergunning wordt ter plaatse nagekeken. Er worden foto's genomen van de openbare weg om de plaats van inname te bepalen. Indien nodig wordt advies gevraagd aan de dienst van de verkeerspolitie. De vergunning is pas geldig na ondertekening door de burgemeester of zijn gemachtigde.

6/ Een vergunning kan geweigerd worden

 • na negatief advies van de politie;
 • wanneer we van oordeel zijn dat de aangeduide plaats op de aanvraag onveilig is voor voetgangers of voor doorgaand verkeer;
 • wanneer een manifestatie of evenement is gepland op de aanvraagdatum;
 • na negatief advies van de burgemeester of zijn gemachtigde;
 • na negatief advies van het college;

7/ Waar kan men borden verboden parkeren huren?

Borden verboden te parkeren kunnen afgehaald worden op de technische dienst, tegen betaling van een retributie.

8/ Wat bij overtredingen?

Overtredingen worden vastgesteld door de gemeenschapswachten-vaststellers, de gemachtigd toezichter-vaststeller of de lokale politie, bij inname openbaar domein zonder aangevraagde vergunning. In dat geval wordt een administratief verslag opgesteld wegens inbreuk van het politiereglement en deze vaststelling wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar voor verdere opvolging en afhandeling van het dossier.

Bedrag

 • De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die u inneemt op het openbaar domein en de duur van de inname, zie hiervoor het geldend retributiereglement.
 • Als de hindernissen langs of op een gewestweg geplaatst worden, komt er ook een retributie-eis voor een vergunning van de Vlaamse overheid:
  Een eenmalige vaste retributie van 62 euro
  Een variabele retributie van 2,5 euro/m² x aantal maanden (cijfers onderhevig aan de index)
 • Huur materiaal (verkeersborden e.d.): retributie van 2 euro per ontleend stuk en een waarborg van 25 euro.

Indien de afspraken van de vergunning niet worden nageleefd, kunnen de kosten voor regularisatie worden doorgerekend en kan een GAS-boete opgelegd worden.