Storm en rukwinden van maart erkend als ramp

Gepubliceerd op vrijdag 10 januari 2020 8.19 u.
Op 13 december 2019 besliste de Vlaamse regering dat de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 als algemene ramp worden beschouwd. Ook Lebbeke is opgenomen in het rampgebied.

Als je schade hebt geleden, dan kom je misschien in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2020.

Aanvragen worden bij voorkeur digitaal ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit biedt zekerheid dat de aanvraag correct en volledig werd ingediend.

In iedere woonverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking. Als je schade hebt geleden, doe je er goed aan om je verzekeraar te contacteren.

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor

  • goederen die geen risico vormen
  • goederen die van verzekeringsdekking zijn uitgesloten (m.n. niet-binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen)
  • goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering)
  • openbare domeingoederen

Voor bijkomende info kan je terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds of bij 02/553 50 10 of rampenfonds@vlaanderen.be.