Verwarmingstoelage

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020 9.23 u.
Als je huisbrandolie aankoopt, kan je een verwarmingstoelage verkrijgen.

De verwarmingsperiode loopt tot en met 31 december 2020.

Voor maximaal 1.500 liter brandstof in bulk per jaar ontvang je per gezin een toelage tussen 210 en 300 euro, afhankelijk van de aankoopprijs van de brandstof.Verwarm je je met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum, dan heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst voorzien van 210 euro.

Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Voor welke brandstof?

Het gaat om:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

Niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in flessen

Voor wie?

Categorie 1

Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Vereist is dat het jaarlijks bedrag van je bruto belastbaar gezinsinkomen, lager is dan of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95  euro per persoon ten laste.

Categorie 2

Je beschikt over een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager dan of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto-inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.330 euro

Categorie 3

Je hebt een schuldoverlast.
Je bent in schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én je kan de verwarmingsfactuur niet betalen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet binnen 60 kalenderdagen na de leveringsdatum bij het OCMW ingediend worden.

Je brengt volgende documenten mee:

 • De leveringsfactuur of leveringsbon.
  Als je in een gebouw met verscheidene appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Als je behoort tot categorie 1 of 2:
  - je identiteitskaart
  - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering ...).
 • Als je behoort tot categorie 3: De beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar aanvragen?

Sociaal Huis, OCMW - sociale dienst, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke.
Contactpersoon: Ria Peeters, 052/46 91 23 - ria.peeters@lebbeke.be

Aanvragen verwarmingstoelagen worden behandeld op maandagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 11.30 uur.