Aankondiging publieke consultatie voor het ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender”

Aankondiging publieke consultatie voor het ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender”

De Vlaamse Waterweg nv heeft een ontwerp “Strategisch-MER (S-MER) Ruimte voor Water Dender” opgemaakt. Dit “S-MER Ruimte voor Water Dender” is één van de onderzoeken uitgevoerd tijdens het proces voor de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” (WERF 1 binnen T.OP Dender), zoals beschreven in de onderzoeksnota.

Met de opmaak van het “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” worden twee evenwaardige doelstellingen voorbereid die samen de missie vormen:

 1. het overstromingsrisico in de Dendervallei moet omlaag
 2. bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid wordt altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaardes om het gebied te versterken.

Daartoe zijn vijf ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

 • Maximaal inzetten op een integrale klimaatbewuste benadering van het waterbeheer
 • Versterken van groenblauwe dooradering
 • Versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
 • Versterken van een adaptief productief landschap
 • Bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendervallei

Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen partnerschap cruciaal. Er wordt daarbij gestreefd naar betaalbare en maatschappelijk haalbare maatregelen. Als uitgangspunten voor het uitwerken van de maatregelen, gelden de principes van meerlaagse waterveiligheid (protectie, preventie en paraatheid) en klimaatbewust, integraal waterbeleid.

Om deze doelstellingen te bereiken, bestaat het beoogde “Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei” uit:

 1. een gedragen ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de Dendervallei in functie van verbeterde waterbeheersing waarbij maximaal koppelkansen worden benut om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te creëren;
 2. een haalbaar en gefaseerd gebiedsprogramma van de acties die nodig zijn om de ontwikkelingsvisie doeltreffend uit te voeren (het noodzakelijk gebiedsprogramma).

De Vlaamse Waterweg nv organiseert een publieke consultatie voor dit ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender”. Deze consultatie loopt van 22 januari 2024 tot en met 22 maart 2024. 

Het integrale dossier bestaande uit het ontwerp “S-MER Ruimte voor Water Dender” (met in bijlage de inspraaknota), de niet-technische samenvatting en de richtlijnen voor het plan-MER Ruimte voor Water Dendervallei alsook de tussennota, kunnen als volgt geraadpleegd worden:

 • Als u geen computer of internet heeft kan u gebruikmaken van een openbare computer of kan u de documenten fysiek raadplegen bij de milieudienst van de gemeente Lebbeke, na maken van afspraak via 052 46 82 47 of via milieudienst@lebbeke.be.

Opmerkingen of bezwaren?

 • Deze kunnen gedurende de consultatieperiode uitsluitend schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente worden ingediend vóór het einde van de termijn van de publieke consultatie op het adres:

Gemeentebestuur Lebbeke

T.a.v. College Burgemeester en Schepenen

Flor Hofmanslaan 1

9280 Lebbeke

 

Meer info