Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden www.lebbeke.be

Het gemeentebestuur van Lebbeke biedt u deze website www.lebbeke.be en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het gemeentebestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
De gemeente Lebbeke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Lebbeke of aan de organisaties die het gemeentebestuur van Lebbeke hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke.

3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Lebbeke controleert deze websites en deze informatiebronnen niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Lebbeke aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Lebbeke verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Lebbeke via communicatie@lebbeke.be.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die het gemeentebestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur van Lebbeke. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Meer informatie over privacy vindt u hier.

5. Ondernemingsnummer
Het ondernemingsnummer van het gemeentebestuur Lebbeke is 0207 446 079.