Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente is vertegenwoordigd in een aantal intercommunales en sociale huisvestingsmaatschappijen en diverse organisaties.

Daartoe zetelen één of meerdere gemeenteraadsleden in de organen van deze maatschappijen. De gemeenteraadsleden kunnen stemgerechtigd zijn of kunnen zetelen met raadgevende stem. Hun stemgedrag wordt in het geval van de intercommunales bepaald door de gemeenteraad.

Bekkenbestuur Denderbekken en Benedenscheldebekken

De belangrijkste taken van het bekkenbestuur zijn: goedkeuren van het bekkenbeheerplan, vaststellen van het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport, adviseren van de investeringsprogramma's en technische plannen van de waterbeheerders, adviseren van de waterbeleidsnota en het stroomgebiedbeheerplan, advies uitbrengen over watergerelateerde dossiers op eigen initiatief en bemiddelen bij knelpuntendossiers.

Vertegenwoordiger bekkenbestuur Denderbekken: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Els Lambrecht

Vertegenwoordiger bekkenbestuur Benedenscheldebekken: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Els Lambrecht

Blijdorp III

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van het Functioneel Revalidatiecentrum voor Gehandicapten Blijdorp III in Buggenhout.

www.blijdorp.be / Blijdorp Roemenie www.blijdorproemenie.be

Vertegenwoordigers algemene vergadering: Kurt Guns en Peter Huyck
Plaatsvervangers: Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot

Vertegenwoordiger raad van bestuur: Carin Meert
Plaatsvervanger: Reinout De Mol

Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen

Levert onafhankelijk advies over duurzaam bosbeheer. Je kan er terecht met alle vragen over bosbouwtechnische informatie, wettelijke, financiële of administratieve aspecten van bosbeheer. Daarnaast organiseert en coördineert een bosgroep ook beheerwerken.

Het werkingsgebied van bosgroep Midden Oost-Vlaanderen strekt zich uit langs de Scheldevallei en de benedenloop van de Dendervallei.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Goedele Uyttersprot
plaatsvervanger: Geert De Saedeleir

Burensportdienst Schelde-Durme

Onze sportdienst is lid van de Burensportdienst Schelde-Durme. In deze interlokale vereniging werken de sportdiensten van 16 gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Zele) samen met de provinciale sportdienst. De Burensportdienst organiseert gemeenteoverschrijdende activiteiten zoals de personeelssportdag voor alle gemeentepersoneelsleden van de 16 gemeenten en de seniorensportdag. Daarbij is het bundelen van krachten, personen en materiaal de belangrijkste doelstelling.
De Burensportdienst bestaat uit een beheerscomité dat het beleid bepaalt en een technische commissie die de beslissingen van het beheerscomité uitvoert. In het beheerscomité zetelen de verschillende schepenen van sport en de bevoegde bestendig afgevaardigde van de provincie. Zij vergaderen één à twee keer per jaar. De technische commissie wordt bevolkt door de sportfunctionarissen en komt één keer per maand samen.

Vertegenwoordiger in het beheerscomité: Raf De Wolf
Plaatsvervanger: Reinout De Mol

Cevio vzw

Centrum voor informatica – Oplossingen – Ondersteuning – Overheid -levert ICT-producten en -diensten aan voornamelijk lokale overheden: provinciebesturen, steden, gemeenten, OCMW's, intercommunales, sociale woningbouwmaatschappijen, politie, brandweer, ...
Naast de verkoop van hard- en software ontwikkelt Cevi ook softwarepakketten specifiek voor gemeentebesturen en verzorgen zij opleidingen voor het personeel.
www.cevi.be

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Jan Vanderstraeten
Plaatsvervanger: Charlotte De Smet

DDS

Als dienstverlenende vereniging ondersteunt DDS de 8 aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun lokale bestuurstaken. Samen met DDS werkt onze gemeente aan een betere ruimtelijke ordening, efficiënte mobiliteit, duurzame oplossingen voor energie en klimaat, betaalbare woningen, en nog véél meer. Op die manier brengen we samen morgen dichterbij.

Meer info: www.dds-streekregisseurs.be

Vertegenwoordiger raad van bestuur: Raf De Wolf

Lasthebbers algemene vergadering: Reinout De Mol, Peter Huyck, Els Lambrecht en Charlotte De Smet
Plaatsvervangers: Geert De Saedeleir, Kurt Guns, Jan Vanderstraeten, Maria Van Keer

Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem: Ilse Pissens

Vertegenwoordiger stuurgroep socio-economische raad: Raf De Wolf

Elk zijn huis

Elk zijn Huis is de grootste sociale kredietmaatschappij van West- en Oost-Vlaanderen met waarborg van het Vlaams Gewest. Dit laat Elk zijn Huis toe om ook minder vermogende kandidaat-eigenaars een goedkopere lening aan te bieden voor de aankoop, bouw, verbouwing of renovatie van hun woning.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Ellen Cami
Plaatsvervanger: Kristien Derde

Ethias Gemeen Recht

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Charlotte De Smet

Gemeentelijke holding (in vereffening)

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Raf De Wolf

Ieder zijn huis

De NV Ieder Zijn Huis is een kredietvennootschap.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Kristien Derde
Plaatsvervanger: Ellen Cami

Interbestuurlijk samenwerkingsverband 'Vaccinatiecentrum Berlare-Dendermonde-Lebbeke'

Doel van het IBSV is een beheersstructuur te bieden en tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken over de oprichting, duur, opzegmogelijkheid, inbreng en wijze waarop die wordt beheerd, de interne informatieverstrekking en de jaarlijkse evaluatie, de opmaak van de rekeningen en de bestemming van het resultaat, de financiële controle op en de vereffening van het vaccinatiecentrum.

Vertegenwoordiger in het beheerscomité: burgemeester Jan Vanderstraeten
Plaatsvervanger: eerste schepen Raf De Wolf

Intergem

De intercommunale Intergem beheert, bouwt en onderhoudt voor 23 gemeenten het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten.
www.intergem.be


Vertegenwoordiger algemene vergadering: Kurt Guns
Plaatsvervanger: Carin Meert

Interlokale vereniging sociale economie Scheldeland (wijkwerken)

Het doel van de vereniging is:
(1) De regionale samenwerking inzake sociale economie van de deelnemende gemeenten te stimuleren en te organiseren. Met deze georganiseerde samenwerking wil de interlokale vereniging streven naar de ontwikkeling van een regierol van de gemeenten inzake lokale sociale economie en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie.
(2) Zich te organiseren als een wijkwerk-organisator

Vertegenwoordiger beheerscomité: Mike Torck
Plaatsvervanger: Gunther Van Haut

Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

Er zijn 15 Logo's in Vlaanderen, waaronder Logo Dender, die werken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie. Logo Dender is een vzw en erkend door het Vlaams Agentschap 'Zorg en gezondheid'. Logo Dender vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering samengesteld uit de verschillende lokale partners die actief zijn rond preventieve gezondheid. Het doel van de Logo's is te komen tot een betere coördinatie en afstemming binnen de preventieve gezondheidszorg. Logo's richten zich op lokale acties, netwerking en projectmatig werken. Naast deze algemene opdracht hebben de Logo's de specifieke opdracht om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te implementeren.
www.logodender.be

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Goedele De Cock

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Carin Meert

Medov vzw

64 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen samen de vzw Medov (Medisch Oost-Vlaanderen). De belangrijkste taken van de vzw zijn:
De medische problematiek in Oost-Vlaanderen verzamelen en bespreken;
bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening, in het bijzonder bij rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen;
het tot stand komen van de functie directeur medische hulpverlening stimuleren bij rampen en de infrastructurele omkadering van deze functie begeleiden;
opleiding van medici en paramedici inzake noodplanning en rampengeneeskunde en de opleiding en bijscholing van ambulanciers.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Peter Huyck
Plaatsvervanger: Kurt Guns

Nationaal park Scheldevallei

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Goedele Uyttersprot

Vaste vertegenwoordiger bestuursorgaan/kandidaat-bestuurder: Maria Van Keer

OVSG

Het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het tweede onderwijsnet in Vlaanderen. De overkoepelende organisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs is het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG).
Het OVSG vertegenwoordigt de gemeenten in onderwijsaangelegenheden en staat de gemeenten bij met adviezen en informatieverstrekking.
www.ovsg.be

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Goedele Uyttersprot
Plaatsvervanger: Carin Meert

Poolstok - Vlaams selectiecentrum voor het overheidspersoneel cvba

Poolstok cvba biedt een breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, als in de brede P&O-activiteiten zoals de organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak van personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie, outplacement, coaching en dergelijke meer.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Raf De Wolf

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Goedele De Cock

Polder Beneden Dender

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Maria Van Keer

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Geert De Saedeleir

Projectvereniging Dijk 92

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Dijk92 is een cultureel netwerk van steden en gemeenten in het Land van Dendermonde. Via kennisdeling en samenwerking realiseert dit netwerk een meerwaarde voor alle partners door het inzetten op gedeelde culturele en maat-schappelijke uitdagingen voor de regio. Hiertoe verkent en ondersteunt Dijk92 culturele initia-tieven met (potentiële) bovenlokale uitstraling of relevantie en stimuleert en inspireert ze tot innovatie en samenwerking binnen en buiten de cultuursector.

Stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur: Maria Van Keer
Plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger: Els Lambrecht

Vertegenwoordiger raad van bestuur met raadgevende stem: Ann Doran

Projectvereniging UiTPAS Dender

UiTPAS is een instrument voor verbreding, verhoging en verdieping van vrijetijdsparticipatie van alle Vlamingen, met bijzondere aandacht voor mensen in armoede, en wordt gebruikt voor een gemeente-overschrijdend, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod, zowel voor activiteiten van de gemeente zelf als van verenigingen en privé-organisatoren.

Stemgerechtigd vertegenwoordiger raad van bestuur: Goedele Uyttersprot
Plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger: Carin Meert

Vertegenwoordiger raad van bestuur met raadgevende stem: François Willems
Plaatsvervangend vertegenwoordiger met raadgevende stem: Gunther Buggenhout

Rato vzw

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw - RATO vzw - is een overlegorgaan tussen gemeente en provincie en neemt de rattenbestrijding over op vraag van de gemeente. Sinds 1997 heeft Rato vzw expertise opgebouwd in de bestrijding van ratten en andere exoten of schadelijke dieren. RATO vzw beschikt over een team van professionele bestrijders.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Els Lambrecht

Regionaal landschap Schelde - Durme vzw

Doel van de vereniging is een maatschappelijk draagvlak te verkrijgen voor de natuur in het bijzonder en het landschap in het algemeen. Dit doel wordt nagestreefd door binnen haar werkingsgebied en in het kader van het doelgroepenbeleid initiatieven te ontplooien gericht op bevordering en promotie van streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie, natuurbehoud, -beheer en -herstel.
De vereniging wil een forum zijn voor duurzame ontwikkeling van het werkingsgebied met als belangrijkste elementen: een goed ruimtelijk beleid, natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuurgerichte recreatie en cultuurhistorische rijkdom.

Vertegenwoordiger algemene vergadering en raad van bestuur: Maria Van keer
Plaatsvervanger algemene vergadering: Reinout De Mol

Overzicht van de acties van RLSD in Lebbeke

Regionaal landschap Schelde - Durme Projectvereniging - Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Schelde - Durme

De vereniging heeft tot doel het natuurlijk patrimonium - natuur, landschap en erfgoed - in te richten, te beheren, te ontwikkelen en te bevorderen zodat er een doeltreffend ruimtelijk, natuur-, milieu- en erfgoedbeleid wordt ontwikkeld. De vereniging heeft eveneens tot doel het cultureel patrimonium doeltreffend te ontwikkelen. De vereniging wil de toegankelijkheid van het natuurlijk en cultureel patrimonium op passende wijze stimuleren en ontsluiten via toeristische, recreatieve en educatieve maatregelen om de streekidentiteit en de socio-economische belangen van de streek te behouden en te versterken.
De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen.

Stemgerechtigd lid raad van bestuur: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Charlotte De Smet

Lid raad van bestuur met raadgevende stem: François Willems

Sociale bouw- en kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde

De sociale bouw- en kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde is een sociale huisvestingsmaatschappij.

Vertegenwoordiger raad van bestuur: Peter Huyck

Vertegenwoordiger gemeente algemene vergadering: Geert De Saedeleir
Plaatsvervanger: Carin Meert

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Els Lambrecht

Sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek

www.shm-denderstreek.be

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Peter Huyck
Plaatsvervanger: Geert De Saedeleir

Stek 92

Op 1 januari 2023 fusioneerden De Volkswoningen, Volkswelzijn en SVK Woonaksent uit Dendermonde en Hulp in Woningnood uit Berlare tot een nieuwe woonmaatschappij: stek92.

Die fusie kwam er naar aanleiding van een decreet van de Vlaamse Regering. Dat stelde dat vanaf 1 januari 2023 alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor moeten vormen, met slechts één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij opereert vanaf nu in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied, dat vastgelegd werd door de lokale besturen.

Vertegenwoordiger gemeente algemene vergadering: Carin Meert
Plaatsvervanger: Johan Hiel

Bestuurders: Peter Huyck en Ellen Cami

Toerisme Scheldeland

Toerisme Scheldeland vzw stelt zich de bevordering van toerisme en recreatie op duurzame wijze in de regio Scheldeland tot doel. Met het oog op de realisatie van haar doel neemt Toerisme Scheldeland initiatieven op het vlak van:
toeristisch-recreatieve promotie en communicatie,
toeristisch-recreatieve beleidsplanning,
toeristisch-recreatieve productontwikkeling,
de aan toerisme en/of recreatie gerelateerde infrastructuur en voorzieningen,
de professionalisering, de vorming en netwerkvorming van en met de toeristisch-recreatieve sector,
het onthaal van toeristen en recreanten,
de animatie en beleving voor bezoekers.
www.scheldeland.be

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Els Lambrecht

Toerisme Oost-Vlaanderen

Toerisme Oost-Vlaanderen is één van de diensten van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Zij zorgen voor de uitbouw van de toeristische mogelijkheden binnen de provincie. Hiervoor organiseren zij evenementen, leggen zij fiets-en wandelroutes aan en werken zij toeristische zomerprogramma's uit. Daarnaast stellen zij ook een grote hoeveelheid toeristische informatie ter beschikking van de gemeentebesturen en van de bevolking.
www.tov.be

Vertgenwoordiger algemene vergadering: Maria Van Keer
Plaatsvervanger: Els Lambrecht

TMVS

Dienstverlenende vereniging met als doel de studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management en aanverwante en de uitvoering ervan ten behoeve van de deelnemers.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Reinout De Mol
Plaatsvervanger: Geert De Saedeleir

Vertegenwoordiger OCMW algemene vergadering: Gunther Van Haut
Plaatsvervanger: Mike Torck

FARYS (TMVW)

Opdrachthoudende vereniging met als doel
- het integraal waterbeheer, wat betreft watervoorziening, - zuivering en – beheersing.
- beheer van secundaire installaties in de sectoren sport, recreatie, ontspanning, cultuur en aanverwante.
- beheer van wegeninstallaties
www.farys.be 

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Peter Huyck 
Plaatsvervanger: Geert De Saedeleir

Vertegenwoordiger Regionaal Adviescomité voor Domeindiensten Regio Oost: Goedele Uyttersprot

Vertegenwoordiger Adviescomité secundaire diensten: Charlotte De Smet

Lid Raad van Bestuur: kandidaat Goedele Uyttersprot

Verko

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband met als doel de studie van de afvalproblematiek en het onderzoek van de wijze waarop aan de problematiek een oplossing kan gegeven worden en de inzameling en de verwerking van afvalstoffen.
www.dds-verko.be/verko

Vertegenwoordiger raad van bestuur: Els Lambrecht

Lasthebbers algemene vergadering: Carin Meert, Kurt Guns, Jan Vanderstraeten en Charlotte De Smet
Plaatsvervangers: Geert De Saedeleir, Reinout De Mol en Maria Van Keer

Kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur: Ann Doran

VVSG

De gemeentebesturen hebben bij hun werk behoefte aan informatie, advies en overleg.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) biedt deze steun aan en behartigt de belangen van het lokale bestuur bij andere overheden en instellingen.
De VVSG is de representatieve ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (307) en OCMW's (308) en van een veertigtal intercommunales. Zij zet zich in zowel voor de politieke mandatarissen als voor de ambtenaren.
De VVSG ondersteunt alle initiatieven die de kwaliteit van het lokale beleid verhogen. Dat gaat zowel om het vergroten van de lokale beleidsruimte als om de verfijning van de lokale democratie.
www.vvsg.be

Vertegenwoordiger gemeente algemene vergadering: Reinout De Mol
Plaatsvervanger: Kurt Guns

Welzijnsvereniging Weldenderend

Vertegenwoordigers OCMW-raad algemene vergadering: Gunther Van Haut, Geert De Saedeleir en Els Lambrecht
Plaatsvervangers: Mike Torck, Carin Meert en Charlotte De Smet

Vertegenwoordiger raad van bestuur: Goedele De Cock
Plaatsvervanger: Reinout De Mol

Deskundige: Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente

Zefier cvba

Zefier cvba is een nieuwe holding, ontstaan na de splitsing van de financieringsintercommunale Fingem.
Een deel van de taken van Fingem werd overgedragen aan Eandis (via Intergem), de rest aan de holding Zefier.

De participaties van de gemeente in milieuvriendelijke energieprojecten worden beheerd door Zefier, de overige participaties door Eandis.

Vertegenwoordiger algemene vergadering: Mike Torck
Plaatsvervanger: Gunther Van Haut