Land- en tuinbouw

Op de milieudienst kan u terecht voor:

Bemestingsadvies

De gemeente verleent een subsidie aan landbouwers die 3 grondontledingen laten uitvoeren. Het reglement en aanvraagformulier kan u hieronder vinden.

Beheersovereenkomsten

Als landbouwer kan je financiële steun krijgen als je op jouw gronden maatregelen neemt die goed zijn voor de natuur, het milieu of het landschap. Daarvoor moet je een beheerovereenkomst sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Een beheersovereenkomst is een vrijwillig engagement tussen een landbouwer en de VLM voor een periode van vijf jaar. In ruil voor een jaarlijkse vergoeding, voert de landbouwer dan 5 jaar lang maatregelen uit op zijn of haar bedrijf voor de natuur en het milieu. Die maatregelen omvatten onder meer het onderhouden van kleine landschapselementen (KLE's) zoals houtkanten, hagen of knotbomenrijen, het botanisch beheren van soortenrijke graslanden, maar ook het aanleggen en onderhouden van grasstroken om afstromende modder op te vangen of om een buffer te vormen langs kwetsbare landschapselementen zoals sloten, poelen, hagen of holle wegen.

Op sommige plaatsen kunnen bloemenstroken aangelegd worden ten voordele van bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Daarnaast biedt de VLM ook nog heel wat maatregelen ten voordele van akker- en weidevogels in de vorm van specifiek graslandbeheer of de aanleg van vogelakkers. Het bedrag van de vergoeding varieert volgens de gesloten beheerovereenkomst.

Vrijblijvend advies en ondersteuning door bedrijfsplanners

Landbouwers kunnen gratis en vrijblijvend een beroep doen op de bedrijfsplanners van de VLM voor het sluiten van een beheerovereenkomst. Zij bekijken samen met de landbouwers welke beheerovereenkomsten kunnen ingezet worden op het bedrijf. Als de landbouwer dan beslist om een beheerovereenkomst te sluiten, helpen ze bij de opmaak van de aanvraag. Ook tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen de landbouwers rekenen op advies van de bedrijfsplanners voor de uitvoering van de maatregelen.

Interesse om een beheerovereenkomst te sluiten?
Neem contact op met de lokale bedrijfsplanner van de VLM: caroline.beele@vlm.be, 0499/59 35 61. Meer info over de beheerovereenkomsten van de VLM en de vergoedingen vind je in bijlage of op de website van de VLM.

Mest

De bevoegde instantie is de Vlaamse Landmaatschappij – Mestbank. Via www.vlm.be bekom je alle mogelijke gegevens.
Kaartmateriaal vind je via www.gisvlaanderen.be.

Specifieke informatie rond landbouw

Voor meer specifieke informatie kan je terecht bij het Provinciaal Loket voor Landbouw en Platteland. De dienst verzekert u binnen de 24 uur een sluitend antwoord van specialisten terzake.
Gegevens:
landbouw@oost-vlaanderen.be
09/267 86 79
oost-vlaanderen.be

Jacht / wildschade

Het jachtdecreet geeft aan de eigenaar of de grondgebruiker het recht om jaagbaar wild terug te drijven dat schade veroorzaakt aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen. Dit kan bv gebeuren door middel van linten, vlaggen, ballonnen, roofvogelgeluiden...
Wanneer dit terugdrijven geen of onvoldoende effect sorteert, mag dat wild onder bepaalde voorwaarden gedood worden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de jager die het jachtrecht op de betrokken percelen bezit, en na voorafgaande schriftelijke verwittiging van de woudmeester.

Schattingscommissie schade aan land- en tuinbouw

Wanneer land- en tuinbouwteelten, in open lucht of onder glas, beschadigd worden door uitzonderlijke weersomstandigheden, dan kan de overheid ingrijpen.

De getroffen land- en tuinbouwer(s) moeten hun vraag om de 'Commissie tot vaststelling van schade aan teelten' op te roepen, schriftelijk stellen aan de burgemeester via onderstaand formulier. De burgemeester neemt dan contact op met de FOD Financiën en met de gewestingenieur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ALV). Zij beslissen of ze de commissie zullen oproepen.

Indien er een commissie wordt bijeengeroepen, ontvangt de aanvrager een exemplaar van het proces-verbaal.

De vaststellingen van schade zijn belangrijk:

  • voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing.
  • voor een eventueel voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds.

Het proces-verbaal van de schattingscommissie kan eventueel ook gebruikt worden voor een toekenning van uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers (subsidie voor landbouwinvesteringen) of voor de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten in het kader van een Europese richtlijn.