Land- en tuinbouw

Op de dienst land- en tuinbouw kan u terecht voor:

Bemestingsadvies

De gemeente verleent een subsidie aan landbouwers die minstens 3 grondontledingen laten uitvoeren.

Landbouwtelling

Jaarlijks vindt de mei-telling en de september-telling plaats. De landbouwers worden uitgenodigd om de nodige gegevens door te geven aan de gemeentelijke teller. Deze gegevens dient de gemeente door te geven aan het Nationaal Instituut voor Statistiek.

Mest

De bevoegde instantie is hier de Vlaamse Landmaatschappij – Mestbank. Via de website www.vlm.be bekom je alle mogelijke gegevens.
Kaartmateriaal kan je bekomen via de website www.gisvlaanderen.be

Specifieke informatie

Voor meer specifieke informatie kan je terecht bij het Provinciaal Loket voor Landbouw en Platteland. De dienst verzekert u binnen de 24 uur een sluitend antwoord van specialisten terzake.
Gegevens:
landbouw@oost-vlaanderen.be
09/267 86 81
oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven

Jacht / wildschade

Het jachtdecreet geeft aan de eigenaar of de grondgebruiker het recht om jaagbaar wild terug te drijven dat schade veroorzaakt aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen. Dit kan bv. gebeuren door middel van linten, vlaggen, ballonnen, roofvogelgeluiden...
Wanneer dit terugdrijven geen of onvoldoende effect sorteert, mag dat wild onder bepaalde voorwaarden gedood worden, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de jager die het jachtrecht op de betrokken percelen bezit, en na voorafgaande schriftelijke verwittiging van de woudmeester.