Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen en tenten