Beslissingen door het college van burgemeester en schepenen