Conformiteitsattest

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaams Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kun je bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de woningnormen conform de Vlaamse Codex Wonen.

Het attest is geen verhuurvergunning, maar met het conformiteitsattest kun je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig, maar vervalt van rechtswege als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. aan de woning werken worden uitgevoerd als vermeld in artikel 3, § 3, van de huurwet;
 2. de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard in toepassing van de Vlaamse Codex wonen;
 3. de woning onbewoonbaar wordt verklaard in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
 4. er voor de woning een proces-verbaal wordt opgesteld door de wooninspecteur van Wonen-Vlaanderen;

 

 

Voor wie?

In onze gemeente geldt momenteel nog geen verordening die stelt dat het conformiteitsattest verplicht is.

Enkel de verhuurder kan het conformiteitsattest aanvragen.

Het attest is wel verplicht bij de opheffing van een besluit tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning. Bij een aanvraag tot opheffing van een ongeschikt of onbewoonbaarheidsverklaring kan het verzoek door ongeacht wie worden ingediend.

Voorwaarden

Er kan enkel een conformiteitsattest uitgereikt worden als de woning:

 • geen of minder dan 7 gebreken van categorie I heeft;
 • geen gebreken van categorie II heeft en
 • geen gebreken van categorie III heeft en
 • voldoet aan de rookmelderverplichting van 1 juni 2012.

De woning mag niet verhuurd worden, als ze niet voldoet aan de vereisten en normen, zoals vermeld in de Vlaamse Codex Wonen, artikel 3.

Indien de woning toch wordt verhuurd, te huur of ter beschikking wordt gesteld met oog op bewoning is de verhuurder strafbaar.

Procedure

De aanvraag van het conformiteitsattest kan je online indienen via onderstaande link of download het aanvraagformulier hieronder en bezorg het ingevulde formulier tegen ontvangstbewijs aan het sociaal huis t.a.v. Dienst Wonen, Brusselsesteenweg 47 te 9280 Lebbeke.

Bij het volledig ingevulde aanvraagformulier voeg je, indien je hierover beschikt, volgende bijlagen:

 • Energieprestatiecertificaat van de woning,
 • Recente keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Als het om ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde wooneenheden gaat, moeten ze dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid,
 • Voor elektriciteit gelden enkel keuringsattesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme,
 • Voor gas- en stookolie-installaties of kolenkachels gelden attesten afgeleverd door een erkend keuringsorganisme, loodgieter of installateur,

Een (inter)gemeentelijke onderzoeker voert het onderzoek uit.

Bedrag

Het conformiteitsattest kost 90 euro voor een zelfstandige woning. Na het verkrijgen van de aanvraag van het attest, zal er een factuur aan u bezorgd worden vanuit de gemeentelijke financiële dienst. Het onderzoek wordt ingepland, na ontvangst van de betaling.