Gemeentelijke administratieve sancties

Sins de wet van 13 mei 1999 kunnen gemeenten zelf een hele reeks overlastproblemen aanpakken. Bepalingen opgenomen in een politiereglement kunnen door gemeentelijke administratieve sancties (GAS) worden bestraft. het is de bedoeling om op deze manier een einde te maken aan een feitelijke straffeloosheid van overtredingen van gemeentelijke politieverordeningen, die nauwelijks werden vervolgd door het parket.

Waarvoor riskeert u een GAS?

Alle inbreuken op het algemeen politiereglement zijn strafbaar en kunnen worden gehandhaafd met Gemeentelijk Administratieve Sancties.

In Lebbeke worden volgende inbreuken het vaakst vastgesteld:

 • Inname openbaar domein zonder vergunning
 • Loslopende dieren
 • Geluidsoverlast - verstoren openbare rust
 • Sluikstort
 • Parkeren op de zaterdagmarkt en doorheen de zaterdagmarkt rijden
 • Foutief aanbrengen van publiciteit

Wie kan sanctioneren?

De politie en de gemeenschapswachten-vaststellers stellen mogelijke overtredingen vast in respectievelijk een proces-verbaal of bestuurlijk verslag. Zij kunnen zelf geen sanctie opleggen. Dat is een taak voor de sanctionerend ambtenaar.

Een gemeenschapswacht-vaststeller is een gemeentelijke ambtenaar die een speciale opleiding kreeg. Ze dragen meestal een uniform en kunnen zich altijd identificeren.

De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer. De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Procedure

Startpunt

Vaststelling opgenomen in een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag

Verwerking

 1. proces-verbaal of bestuurlijk verslag wordt beoordeeld door de sanctionerend ambtenaar en er wordt een kennisgeving van de vastgestelde inbreuk opgemaakt;
 2. de kennisgeving wordt samen met een kopie van het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag aangetekend verstuurd naar de overtreder;
 3. er is steeds schriftelijke verweer mogelijk, indien de boete hoger is dan 70 euro heeft de overtreder de mogelijkheid om gehoord te worden;
 4. beoordeling verweer door de sanctionerend ambtenaar om vervolgens een definitieve beslissing te nemen (de beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes maanden genomen);
 5. definitieve beslissing wordt aangetekend verstuurd naar de overtreder;
 6. beroep op deze beslissing is steeds mogelijk binnen de maand na kennisgeving van de beslissing bij de politierechtbank (meerderjarige) of bij de jeugdrechtbank (minderjarige).

 Inning boete

De boete wordt geïnd door de financiële dienst van het gemeentebestuur.

Mogelijke administratieve sancties

 • een administratieve geldboete tot maximum 350,00 euro (175,00 euro voor minderjarigen); er bestaat ook de mogelijkheid om een gemeenschapsdienst te doen; en er is een nieuwe procedure voor minderjarige overtreders waarbij de ouders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek;
 • een administratieve schorsing of intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
 • de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De sanctionerend ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad legt de administratieve geldboete op. De overige administratieve sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Inbreuken op regels rond stilstaan en parkeren (GAS 4) 

Sinds 1 mei 2018 valt in Lebbeke het schenden van de verkeersregels rond stilstaan en parkeren onder de GAS4-procedure.

Wat valt onder GAS 4?

 • Overtredingen op het stilstaan en parkeren door meerderjarige overtreders die een wettelijke woon- of verblijfplaats in België hebben.
 • Overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en op het verkeersbord F103 (voetgangerszone) vastgesteld door een camera.

Voor deze inbreuken werd met de procureur des Konings een protocolakkoord afgesloten. Dit akkoord verduidelijkt de toepassing van de reglementering, legt de voorwaarden vast voor het opleggen van een administratieve geldboete en omlijnt duidelijk de rol van elke partij.

Procedure en regelgeving

Vaststelling

 • Een politieagent of een gemeenschapswacht–vaststeller stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in respectievelijk een proces-verbaal of bestuurlijk verslag.
 • Een onbemande camera registreert de inbreuk op de verkeersborden C3 en F103. Dit wordt vastgelegd in een proces-verbaal.

Betalingsuitnodiging

De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.

De administratieve geldboete wordt betaald door de overtreder binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder kan binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de administratieve geldboete op zijn verzoek gehoord worden wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro.

De sanctionerend ambtenaar kan op basis van het verweer beslissen te seponeren

Wordt het verweer niet aanvaard dan ontvangt de overtreder een betalingsherinnering met een termijn van 30 dagen

Herinnering

Indien 30 dagen na de betalingsuitnodiging geen verweer noch betaling volgt, dan ontvangt de overtreder een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Geldboete GAS4

Zoals bepaald in het KB van 9 maart 2014 zijn er twee categorieën, naargelang de aard van de overtreding.
Eerste categorie: 58 euro
Tweede categorie: 116 euro

Verweer

Indien u uw GAS-boete wenst aan te vechten kan u dit doen door een verweer in te dienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.

 • Uw GAS-boete bedraagt 70 euro of minder = schriftelijk verweer.
  U stuurt uw verweerschrift per gewone zending naar Gemeente Lebbeke – t.a.v. de sanctionerend ambtenaar, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.
 • Uw GAS-boete bedraagt meer dan 70 euro = schriftelijk of mondeling verweer.
  Indien u uw verweer niet schriftelijk wenst in te dienen kan u op uw verzoek worden gehoord. In dat geval kan u, al dan niet met bijstand van een advocaat, mondeling uw verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar, na het maken van een voorafgaande afspraak. De contactgegevens vindt u op uw brief van de GAS-boete.

Een telefonisch verweer is niet mogelijk.