Goedkeuring van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER. Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), brengen wij u hiervan op de hoogte.

 De betrokken documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van de initiatiefnemer, met name het Departement Landbouw en Visserij (Departement Landbouw en Visserij) en via de website van de gemeente Lebbeke (www.lebbeke.be).