Meerjarenplan

Elk gemeentebestuur is verplicht om te werken met een budget en meerjarenplan op.
Dit meerjarenplan is een raming van inkomsten en uitgaven, die de gemeente wil doen of innen gedurende de legislatuur. Het vroegere budget, of begroting, maakt nu onderdeel uit van het meerjarenplan. 
Plant de gemeente een bepaalde investering? Dan moeten de nodige kredieten eerst opgenomen worden in het meerjarenplan.

Het meerjarenplan bestaat uit een geschreven deel (de strategische nota/beleidsnota) en een gedeelte met cijfers (de financiële nota).

In de strategische nota staan de doelstellingen en de bijbehorende acties vermeld die het gemeentebestuur voorziet in de komende jaren.

De financiële nota somt de totalen op van het exploitatiebudget (de courante uitgaven en ontvangsten) en het investeringsbudget (de “grote” aankopen en werken).

Tot slot wordt ook een berekening gemaakt van het resultaat, daar moet een dubbel evenwicht zijn:
enerzijds is er het “resultaat op kasbasis”, de slotsom als we alle uitgaven van alle inkomsten aftrekken; 
anderzijds is er ook de “autofinancieringsmarge”, het resultaat dat we bekomen door de leningslasten af te trekken van het “financieel draagvlak”, d.i. het verschil tussen alle exploitatie-uitgaven (zonder de intrestlasten van de gemeente) en alle exploitatie-ontvangsten. Dit cijfer wordt ook wel structureel evenwicht genoemd.