Ongeschikte of onbewoonbare woning

Vanaf 1 januari 2021 heeft de gemeente de mogelijkheid om de waarschuwingsprocedure op te starten bij een melding over gebrekkige woningkwaliteit. Bij deze procedure zal de stad een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen.


Op de website van Vlaanderen kan je meer informatie vinden over het verloop van de waarschuwingsprocedure en de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en welke jouw beroepsmogelijkheden zijn.

De melding en woningcontrole
Na de melding over gebrekkige woningkwaliteit maakt de woningcontroleur van de stad ter plaatse een inschatting van de situatie aan de hand van het model van technisch verslag. Dit conformiteitsonderzoek moet binnen de maand na de melding plaats vinden. 

Hersteltermijn en melding van herstel
Als de woningcontroleur bij het conformiteitsonderzoek vaststelt dat de woning niet conform is, dan kan de stad een hersteltermijn opleggen aan de eigenaar/verhuurder. 

De houder van het zakelijk recht moet de stad, binnen de toegekende hersteltermijn, op de hoogte brengen van het herstel van de vastgestelde gebreken in de woning. 

Gebeurt de melding van het herstel niet op tijd, dan start altijd automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. 

De stad controleert opnieuw de woning
Zodra de eigenaar/verhuurder de stad op de hoogte brengt van het herstel van de gebreken, zal de stad een nieuw conformiteitsonderzoek laten uitvoeren. 
Als de woningcontroleur vaststelt dat alle noodzakelijk herstellingen werden uitgevoerd zal de stad de woning conform verklaren. 
Vertoont de woning toch nog gebreken van categorie II of III, zal automatisch de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid starten, met startdatum 3 maanden na het eerste conformiteitsonderzoek. 

Administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid
Wonen in Vlaanderen geeft een advies aan de burgemeester op basis van het resultaat van het conformiteitsonderzoek. Samen met haar advies bezorgt de burgemeester ook het technisch verslag van de woningcontroleur. De woning is: 

  • ongeschikt als ze minstens één gebrek heeft van categorie II;
  • ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III

Gebreken van categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar vormen door de veiligheid of gezondheid. Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Vanaf 7 gebreken van categorie I geldt een gebrek van categorie II. 

Vervolgens wordt de eigenaar gevraagd herstellingen uit te voeren. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, heeft de burgemeester de mogelijkheid de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. 

Aandachtspunten
Een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid geeft niet automatisch recht op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning of op een tegemoetkoming in de huurprijs. Dat is alleen zo bij zeer ernstige kwaliteitsproblemen.