Openbaar onderzoek watergevoelige openruimtegebieden

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 23 november 2023 heeft de Vlaamse Regering 'Klein Antwerpen' in Lebbeke, 'Lebbeke centrum' in Lebbeke, voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied.

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 9 januari 2024 tot en met 8 maart 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) ter inzage op de website van de CIW, op de website van het Departement Omgeving en in het administratief centrum, Flor Hofmanslaan 1.

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden informatie- en inspraakvergaderingen plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 u tot 19 u. De data en locaties zijn te vinden www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal ingediend worden tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs bezorgd worden bij het gemeentebestuur, Flor Hofmanslaan 1, t.a.v. de dienst Omgeving.