Personeelsdienst

De personeelsdienst voert het personeelsbeleid en -beheer uit binnen het gemeentebestuur. De algemeen directeur, hoofd van het personeel, tracht samen met de personeelsdienst de doelstellingen van het bestuur te bereiken via een modern personeelsmanagement.

De personeelsdienst ondersteunt de andere gemeentediensten om hun doelstellingen te helpen realiseren.

Concreet impliceert deze opdracht in eerste instantie het beheer van de personeelsdossiers in al zijn facetten, instaan voor de ontwikkeling en de groei van het personeel tijdens de loopbaan, verzorgen van de loonadministratie, opstellen van het jaarlijks personeelsbudget, en ondersteuning van de onderhandelings- en overlegprocessen met de vakbondsorganisaties.

Verder stelt de personeelsdienst na advies van het managementteam het organogram op als leidraad voor de organisatie, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement en bewaakt de correcte toepassing ervan.

Tot slot coördineert de personeelsdienst ook de procedures inzake selectie en aanwerving van nieuwe medewerkers. Reeds meerdere jaren wordt er bijzonder veel aandacht besteed aan een geobjectiveerd personeelsbeleid. Kwaliteiten en capaciteiten van mensen zijn belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd en eventuele handicap. Het gemeentebestuur stelt ongeveer 150 personeelsleden tewerk.

Vacatures worden aangekondigd minstens via deze website, de gemeentelijke sociale media, de gemeentelijke infopagina in de Kramiek en via de VDAB. Aanvullend kan er ook een personeelsadvertentie verschijnen in een regionaal verschijnende krant en/of (week)blad.

U kan steeds een spontane sollicitatie indienen, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, waardoor uw kandidatuur gedurende één jaar wordt opgenomen in een bestand dat door de gemeente automatisch wordt aangeschreven bij relevante vacatures.

U kan op de personeelsdienst dus onder meer terecht met vragen over vacante betrekkingen, aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedures en vakantiejobs.