Adoptie

Adoptie of aanneming is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

Procedure

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand (bvb. geboorteakte).

Binnenlandse adoptie

De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op.
Op de dienst burgerlijke stand van uw woonplaats wordt het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) overgeschreven en de akten aangepast. De rechtbank stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar de burgerlijke stand. Hiervoor moet u zelf geen stappen ondernemen.

Buitenlandse adoptie

Een buitenlandse adoptie moet u in België eerst laten registreren bij de Centrale Federale Autoriteit. Daarna kunt u de adoptiebeslissing op de burgerlijke stand van uw woonplaats laten overschrijven. Zeer belangrijk is dat u ook de geboorteakte van het kind laat overschrijven.

Voor de registratie door de Federale Centrale Autoriteit kan u zich wenden tot 
Federale overheidsdienst Justitie
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15
1000 Brussel
T: 02/542 75 81
F: 02/543 71 61

Meer info

U kan zich als kandidaat-adoptant wenden tot
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T: 02/533 14 76 of 02/533 14 77.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de Federale overheidsdienst Justitie, www.just.fgov.be.