Begraafplaatsen

De gemeente Lebbeke beschikt over drie begraafplaatsen:
Lebbeke centrum
Wieze
Denderbelle

De begraafplaatsen zijn toegankelijk elke dag vrij toegankelijk.

Ze zijn bestemd voor de begraving, bijzetting in een columbarium of asverstrooiing. ledere persoon die op het grondgebied van Lebbeke woont, iedere niet-inwoner die in Lebbeke overlijdt of een concessie bezit, kan op één van de begraafplaatsen van Lebbeke begraven worden. Niet-inwoners die buiten Lebbeke overleden zijn, kunnen in Lebbeke begraven worden mits aankoop van een concessie.
Uitzondering: personen die op het ogenblik van overlijden niet ingeschreven zijn in Lebbeke, kunnen zonder aankoop van een concessie begraven worden indien ze gedurende de laatste 30 jaar, 20 jaar in Lebbeke hebben gewoond.

Procedure

De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op werkdagen en zaterdagen van 9u tot 16u en is uitgesloten op zondagen, officiële en statutaire verlofdagen.

Teraardebestelling in de gemeente Lebbeke dient te gebeuren binnen de 8 dagen volgend op het overlijden.

Niet-geconcedeerde percelen Kosteloze begravingen gebeuren op de daartoe door het gemeentebestuur aangeduide plaatsen, waar de graven gedurende een periode van 15 jaar zullen behouden blijven. Na een periode van 15 jaar worden deze niet-geconcedeerde percelen ontruimd. Hiertoe zal een afschrift van de beslissing tot ontruiming gedurende 1 jaar voor het vervallen van de begravingstermijn aangeplakt worden aan het te ruimen perceel en aan de ingang van de begraafplaats. De belanghebbenden zullen, te rekenen van de datum van bekendmaking beschikken over een termijn van 1 jaar om de graftekens weg te nemen. Na die termijn worden zij van ambtswege verwijderd en worden ze eigendom van de gemeente.

Asverstrooiing Het uitstrooien van de as op de begraafplaatsen gebeurt kosteloos. Aan de strooiweide van de drie begraafplaatsen zijn herdenkingszuilen geplaatst. Hierop zullen, op vraag van de nabestaanden, de naamplaatjes bevestigd worden van de uitgestrooide overledenen. Ze zullen op eenvormige wijze worden aangebracht door het gemeentebestuur. De kostprijs is 10 euro. Nabestaanden van reeds uitgestrooide overledenen kunnen een naamplaatje aanvragen bij de dienst burgerlijke stand.

Concessies
Concessies worden door het college van burgemeester en schepenen tegen betaling verleend voor het begraven van stoffelijke overschotten en voor het begraven en bijzetten van urnen. Het college wordt tevens gemachtigd om een concessie te beëindigen bij toepassing van een procedure van verwaarlozing. De concessies zijn persoonlijk en onoverdraagbaar. De toegewezen concessies kunnen enkel door de concessiehouder of zijn erfgenamen schriftelijk gewijzigd worden. Een concessie is voor maximum 2 personen. Concessies worden verleend voor een termijn van 25 jaar. Deze concessies kunnen na afloop van de termijn mits betaling hernieuwd worden met 25 jaar.

N.B.: De concessies kunnen op het ogenblik van de laatste bijzetting, op verzoek van enige belanghebbende, hernieuwd worden.

Het verlenen van eeuwigdurende concessies werd met de wet van 20 juli 1971 afgeschaft. De maximumduur bedraagt thans 25 jaar. De eeuwigdurende concessies, verleend vóór het van kracht worden van de wet, kunnen telkens na 50 jaar en zonder retributie op aanvraag van enig belanghebbende worden hernieuwd. De aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend voor de vervaldatum. Indien geen aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend, vervalt de eeuwigdurende concessie.

De wet van 8 februari 2001 laat toe dat de as van gecremeerde lichamen, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, kan overhandigd worden aan de nabestaanden.

Bedrag

Retributie concessies

Inwoners:

 

• een perceel grond zonder kelder voor 1 persoon

550 euro

• een perceel grond zonder kelder voor 2 personen

1100 euro

• een urnegraf voor 1 persoon

550 euro

• een urnegraf voor 2 personen

1100 euro

• een nis in het columbarium voor 1 persoon

400 euro

• een nis in het columbarium voor 2 personen

800 euro

• een perceel grond met kelder voor 1 persoon

700 euro

• een perceel grond met kelder voor 2 personen

1400 euro

Voor niet-inwoners worden bovenstaande vastgestelde tarieven verhoogd met 100%

 

Concessies aangevraagd voor minderjarigen en de eventuele hernieuwing zijn vrijgesteld van de opgelegde retributie.