Personenlijsten

Het verstrekken van personenlijsten uit het bevolkingsregister

Procedure

Wie?
Het verstrekken van personenlijsten is niet toegestaan aan particulieren, enkel aan openbare overheden of instellingen, die wettelijk bevoegd zijn om dergelijke lijsten te verkrijgen. Concreet gaat het om instellingen met een lokale activiteit of takenpakket, dat echter te beperkt is om toegang tot het Rijksregister te krijgen.

Afwijkingen?

  • Instellingen van Belgisch recht met taken van algemeen belang, die niet op naam van iemand persoonlijk aangewezen zijn door de koning.
    Het gaat dus om rechtspersonen naar publiekrecht of naar privaatrecht, die een caritatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling hebben, met uitsluiting van alle instellingen die een winstgevend doel nastreven.
    Het college van burgemeester en schepenen oordeelt hier over de gegrondheid van de aanvraag.
  • Buitenlandse overheden, na akkoord van de minister van Binnenlandse Zaken.
  • Politieke partijen, voor verkiezingsdoeleinden. Dit is beperkt tot een periode van 6 maanden vóór een gewone verkiezing en 40 dagen vóór een buitengewone verkiezing (enkel lijsten van kiesgerechtigden en beperkt tot de informatie die voorkomt op de kiezerslijsten: naam, voornaam, geboortedatum en adres)
  • Opiniepeilingsinstellingen erkend door de minister van Economische Zaken.


U mag de lijsten niet gebruiken voor andere zaken dan degene waarvoor u ze aanvroeg. U mag de gegevens ook niet aan derden verstrekken.

Hoe?
U schrijft een brief met uw motivering, het doel van de gevraagde gegevens en welke gegevens u wilt verkrijgen naar het college van Burgemeester en Schepenen te Lebbeke.

Leveringstermijn en -wijze?
Na toestemming van het college van burgemeester en schepenen en na betaling van de kosten, kunt u de lijst afhalen of wordt deze u toegestuurd.

Bedrag

Lijst: 0,50 euro per blad.