Nationaliteit

De wet voorziet in heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kan uw nationaliteit wijzigen, o.a. door naturalisatie, nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring. Hiervoor kan u terecht bij de dienst burgerlijke stand.

De procedure naturalisatie is een uitzonderingsprocedure. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van Volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Vreemdelingen die buitengewone prestaties kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak of staatslozen die sedert ten minste twee jaar wettelijk in België verblijven, kunnen een beroep doen op naturalisatie.

Voor wie?
Iedereen die een vreemde nationaliteit heeft en in Lebbeke woont, kan zich aanmelden bij de dienst burgerlijke stand voor informatie over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Procedure

De dienst burgerlijke stand helpt u bij het samenstellen van het dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van het dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan u de Belgische nationaliteit wenst te verwerven.
Door de complexiteit van de materie is het niet mogelijk om alle mogelijke situaties hier in detail weer te geven.
Het is belangrijk dat u persoonlijk langskomt, zodat wij u de juiste informatie kunnen geven. Elk dossier vergt immers een aanpak op maat.

De Procureur des Konings neemt binnen een termijn van maximum vier maanden een beslissing. Bij een positieve beslissing wordt u verwittigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand en krijgt u de Belgische nationaliteit.
Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan u in beroep gaan.

Bedrag

150 euro registratierechten digitaal te betalen via MyMinfin van de FOD financiën.

Regelgeving

Wij baseren ons op het Wetboek van de Belgische nationaliteit, laatst gewijzigd door de wet van 4 december 2012 (publicatie Staatsblad 14 december 2012, van kracht op 1 januari 2013 en KB van 14 januari 2013, publicatie Staatsblad 21 januari 2013).