Wachtbekken Heistergem - natuurgebied ter hoogte van het Eeksken op de grens met Buggenhout en Opwijk

In de loop van 2013 en 2014 werd het bestaande wachtbekken langs het Eeksken, dat zich uitstrekt over het grondgebied van Lebbeke, Opwijk en Buggenhout door de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) heringericht.

Wachtbekken?

De primaire functie van het wachtbekken is waterberging. Het wachtbekken heeft een bergingsvolume van 126.000m³. Bij toenemende waterdruk en bij overstromingsgevaar doet het wachtbekken dienst als tijdelijke buffer.
De oppervlakte van het wachtbekken bedraagt 17,2ha.

Heringericht wachtbekken

Het beheer van het wachtbekken werd vroeger door VMM uitbesteed en bestond vooral uit het maaien van de gras- en kruidenvegetatie.
In de loop van 2010 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de buurgemeenten Lebbeke, Opwijk en Buggenhout waarbij VMM zich engageerde om het wachtbekken meer ecologisch in te richten en hiervoor de nodige investeringen vrij te maken en de gemeenten zich engageerden om elk voor hun grondgebied het beheer van het wachtbekken op zich te nemen.

Uitgevoerde herinrichtingswerken:

Lebbeke: aanleg wandelpaden, inrichting van een sedimentvang (slibopvangbekken), inrichting van toegangspoortjes.
Opwijk: aanleg wandelpaden, inrichting knuppelpad en vogelkijkwand, inrichting van toegangspoortjes, inrichting van houten voetgangersbruggen over gracht.
Buggenhout: inrichting van 3 natuurlijke poelen, bosaanplant, aanleg wandelpaden, inriching van houten (voetgangers)brug over gracht.

Daarnaast werden akkerpercelen omgezet naar grasland en/of bos en werd de volledige oppervlakte van het wachtbekken voorzien van een stevige afsluiting.

Beheer van het wachtbekken

Naast het komvormige bergingsbekken bestaat het wachtbekken vooral uit verruigd grasland, populierenbos, waterpartij (vijver) met rietaanplant, natuurlijke poelen en wilgenstruwelen met ondergroei van Harig Wilgenroosje, rietgras, Lisdodde, Gele Lis.
Door de aanwezigheid van grasland, struwelen, waterpartijen, ... en de uitgevoerde ecologische herinrichting heeft het wachtbekken nu meer potentie inzake natuur en recreatie.

Het beheer van het wachtbekken omvat voornamelijk het beheer van de moeraszone, maaien van rietkraag, hakhoutbeheer, het knotten van wilgenbomen, openhouden van de wandelpaden, onderhoud van de poelen en begrazing van het hooi(gras)land.

Begrazing met schapen

De gemeenten Lebbeke en Opwijk hebben voor het beheer van het hooi(gras)land gekozen voor een ecologische beheersvorm: stootbegrazing (=druk- of piekbegrazing) met schapen.
Doordat de schapen onregelmatig grazen geven ze de vegetatie meer structuur en met hun mest en wollige vacht zorgen ze voor de verspreiding van plantenzaden.
Op die manier wordt op termijn een kortgrazige vegetatie gecreëerd waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten.
Schapen kunnen met hun relatief fijne muil het voedsel sterk selecteren en het gras milimitreren. Ze verkiezen een dieet dat minstens bestaat uit 50% grassen.

Bereikbaarheid

Via station Heizijde, Klein-Antwerpenstraat (landbouwweg) en via het verbindingsbaantje tussen Opwijk en station Heizijde dat enkel te gebruiken is door voetgangers en fietsers.

Toegankelijkheid

Het wachtbekken is enkel toegankelijk voor wandelaars (behoudens dienstvoertuigen).
Fietsers, mountainbikers en paarden zijn verboden in het wachtbekken.
Wandelen met de hond kan, maar enkel aan de leiband.
Respecteer de natuur in het wachtbekken: vernietig geen planten, laat geen afval achter, verstoor de rust niet van de dieren in het wachtbekken.
Respecteer de rust van de aanwezige schapen.
Maak uitsluitend gebruik van de toegangspoortjes en overstapjes om toegang te krijgen tot het wachtbekken.
Jagen is verboden.

Meer info over de prachtige biodiversiteit in dit wachtbekken vind je hier.