Oppompen grondwater

Algemeen

Het belang van het grondwater wordt zeer duidelijk in beeld gebracht in dit filmpje over grondwater. Het bekijken meer dan waard!

Vlarem

Het boren van grondwaterwinningsputten en de grondwaterwinning valt onder de Vlarem-wetgeving.

De Vlaamse overheid kijkt – terecht – streng toe op het verlenen van milieuvergunningen voor grondwaterwinningen uit de diepere lagen (Landeniaan, Sokkel). De opgepompte hoeveelheid grondwater is in deze lagen veel groter dan de natuurlijke aanvulling. De watervoorraad raakt er uitgeput. Wie water wil pompen uit deze diepe lagen, moet er dus zuinig mee omspringen. Vergunningen worden slechts voor een beperkte periode en een beperkt debiet verleend. Zonder water kan er echter niet geboerd worden: wees dus voorbereid en kijk uit naar alternatieven (regenwater) en waterbesparende maatregelen. Tips vind je onder andere op www.waterloketvlaanderen.be.

Heffing

Om overdreven gebruik van grondwater te ontmoedigen werkte de Vlaamse overheid de grondwaterheffing uit. Wie meer dan 500 m³ grondwater/jaar gebruikt, moet deze heffing betalen. Wie meer verbruikt, betaalt meer per kubieke meter. In de toekomst wil men de meest bedreigde grondwaterlagen en regio’s extra beschermen door er een hogere heffing te hanteren.
Wie het niet eens is met zijn heffing kan een bezwaar indienen door binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet een gemotiveerd schrijven, vergezeld van een kopie van het betwiste heffingsbiljet te richten aan:
Vlaamse Milieumaatschappij t.a.v. de adjunct leidend ambtenaar, Alfons Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem

Ingebruikname of buitengebruikstelling

Elke ingebruikname of buitengebruikstelling moet gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Meer info.

Bemalingen

Vlaanderen kampt vaak met periodes van erge droogte. Op sommige bouwwerven moet grondwater opgepompt worden om de bouwwerken mogelijk te maken. Er wordt dan een vergunning voor bemaling verleend. Momenteel wordt het opgepompte water lang niet altijd opnieuw geïnfiltreerd of opgeslagen en hergebruikt. Meestal loopt het weg via riolering of waterloop.

In periodes van droogte hebben de gemeentelijke diensten, landbouwers en vele inwoners behoefte aan water, o.m. om verdorring tegen te gaan en beplanting in stand te houden. Ook het vullen van de regenwaterputten van de inwoners is een nuttige aanwending van het bemalingswater.

Om aan de geschetste problematiek tegemoet te komen, zullen bij relevante vergunningsaanvragen een aantal voorwaarden worden opgelegd. Hieronder vindt u het reglement waarin deze voorwaarden worden opgesomd.