Aanvraag vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer

Volgende documenten worden bij de aanvraag van de vergunning gevoegd:

  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 (of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen) volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
  • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
  • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
  • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

De vergunning is gratis. De exploitant betaalt een jaarlijkse retributie van 350 euro per voertuig (250 euro indien voldaan aan minimale emissienormen geldend na 01/01/2025).

Een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt bij voorkeur aangevraagd via de Centaurusdatabank.