Agenda gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad bevat een overzicht van de besluiten die genomen worden tijdens de vergadering. Zodra de notulen van de gemeenteraad zijn goedgekeurd, kan u alle besluiten op deze link inkijken. 
Als u het niet eens bent met een van de genomen besluiten, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering). Meer info hierover vindt u in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.