Gemeenteraad

In Lebbeke is de gemeenteraad samengesteld uit 25 raadsleden, zij worden door de inwoners verkozen voor een periode van 6 jaar via verplichte algemene verkiezingen.

Als de raad samengesteld is, kiest deze op zijn beurt de burgemeester en de 5 schepenen.
Deze personen vormen samen het college van burgemeester en schepenen.
In Lebbeke komt de gemeenteraad iedere maand samen, in principe iedere laatste woensdag van de maand.
De gemeenteraad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis Grote Plaats 1 te Lebbeke. De vergadering begint telkens om 20 u, en bestaat uit twee delen: de openbare en de gesloten vergadering. De openbare vergadering kan door iedereen worden bijgewoond.

De vergadering wordt geopend en gesloten door de voorzitter.
Het is ook de voorzitter die instaat voor de orde tijdens de vergadering.
De raad kan slechts geldig vergaderen als de meerderheid van de in dienst zijnde leden aanwezig is. Na de bespreking van elk agendapunt wordt in principe hierover mondeling gestemd. Bij voordracht van kandidaten, bij benoemingen, afzettingen en schorsingen wordt er bij geheime stemming beslist (tijdens het besloten gedeelte van de vergadering).
Van alle beslissingen wordt een verslag gemaakt. De algemeen directeur is belast met het opstellen ervan.
Dit verslag wordt bewaard in een speciaal daartoe gehouden register, de notulen.

De besluitenlijst van de gemeenteraad bevat een overzicht van de besluiten die genomen worden tijdens de vergadering. Zodra de notulen van de gemeenteraad zijn goedgekeurd, kan u alle besluiten op deze link inkijken. 
Als u het niet eens bent met een van de genomen besluiten, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering). Meer info hierover vindt u in de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Samenstelling