Belasting op tweede verblijven

De aangifte dient uiterlijk op 31 mei van het aanslagjaar en met de nodige bewijsstukken aan onze diensten te worden bezorgd. Zoniet wordt een verhoging van de belasting aangerekend.