GECORO

Wat en waarom?

  • De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening is een adviesorgaan op gemeentelijk niveau.
  • De oprichting, samenstelling en werking worden geregeld door de Codex Ruimtelijke Ordening.

Hoe werkt de Gecoro?

  • De Gecoro zetelt een aantal keer per jaar en adviseert inzake ruimtelijke ordening.
  • Zo behandelt zij bvb bij een ontwerp RUP de bezwaarschriften.
  • Zij beschikt over een permanent secretariaat en is gevestigd Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.

De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, adviseert het schepencollege en de gemeenteraad in aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening van de gemeente. Men geeft hoofdzakelijk advies over ruimtelijke uitvoeringsplannen.