Kappen of vellen van bomen

Als u bomen wilt kappen, moet u rekening houden met verschillende reglementeringen.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Om hoogstammige bomen te vellen, alleenstaand, in groeps- of in lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, moet u beschikken over een omgevingsvergunning.

Een hoogstammige boom is een boom die 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een omgevingsvergunning is niet nodig als de boom:

  • niet tot een bos behoort
  • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat
  • niet in woonparkgebied staat
  • op maximaal 15 meter van de woning staat.

Al deze voorwaarden moeten samen vervuld zijn.

Opgelet: deze vrijstelling van vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen.

Kappen in een bos

Als u in Vlaanderen bomen in een bos wil kappen (zowel een openbaar bos als een privébos), hebt u altijd een vergunning nodig.

  • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond …). Hiervoor hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook altijd compensatieplicht: u moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek aanplanten. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bijdrage voor bosbehoud te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
  • Bomen kappen in een bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mag zonder vergunning uitgevoerd worden als dit opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan. Als dat niet het geval is, moet u hiervoor een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De regels voor het kappen van bomen in een bos staan in het Bosdecreet.

Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

U hebt een omgevingsvergunning nodig om kleine landschapselementen (zoals bomen) en vegetaties te wijzigen in:

  • groen-, park- en bosgebieden
  • beschermde duingebieden
  • vogel- en habitatrichtlijngebieden
  • agrarische gebieden met een ecologische waarde.

Opgelet: deze natuurvergunning is vereist om kleine landschapselementen (zoals bomen) te wijzigen in alle agrarische gebieden, niet alleen in die met een ecologische waarde.

De regels voor het kappen van bomen in natuurgebied of agrarisch gebied staan in het Natuurdecreet.