Omgevingsvergunning - hoe aanvragen?

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht.
Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren van een inrichting, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen en het verkavelen van gronden kunnen digitaal worden aangevraagd via het omgevingsloket.
Ook voor een stedenbouwkundige melding of een melding klasse 3 kan je daar terecht.

Voor wie?

Volgende aanvragen moet u indienen bij het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningen.

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
 • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling
 • Aanvraag vergunning kleinhandelsactiviteiten
 • Aanvraag vergunning vegetatiewijzigingen
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten
 • Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan

Voor eenvoudige dossiers (zonder medewerking van architect) is een snelinvoertoepassing beschikbaar.

Hier vindt u ook een aantal documenten die u afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag al dan niet mee moet indienen: aanstiplijst brandpreventie, infofiche Eandis, aanstiplijst toegankelijkheid.

Procedure

Stappenplan Omgevingsloket

 • Stap 1: Start uw aanvraag
  Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.
  Start uw dossieraanvraag hier.
 • Stap 2: Neem, in geval van stedenbouwkundige handelingen, het normenboek bij de hand, zodat u niets vergeet
 • Stap 3: Laad al uw plannen, tekeningen, foto's en documenten op
  Tip: Volg hierbij zeker de richtlijnen van het normenboek (stap 2). Wanneer het normenboek niet wordt gevolgd, kan uw dossier onvolledig worden geacht. Het normenboek geeft op de laatste pagina aan welke dossierstukken verplicht zijn en aan welke vormelijke en technische vereisten ze moeten voldoen. 
 • Stap 4: Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid uw dossier behoort
  Bij het indienen van uw dossier in het Omgevingsloket zal u de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid uw project behoort: Vlaamse overheid en Provinciale overheid. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente. 
 • Stap 5: De knop om uw dossier in te dienen, verschijnt wanneer u uw digitale handtekening heeft toegevoegd

Meer info

Problemen bij het opladen?

 • De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het indienen van de digitale omgevingsvergunningsaanvraag: 015/45.45.91 of helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com 
 • Op het omgevingsloket staat ook een handig stappenplan met demo.
 • Algemeen helpdesknummer van de Vlaamse Overheid: 1700