Extra dossierstukken

Naast de dossiersamenstelling volgens de normenboeken en de technische richtlijnen van de Vlaamse overheid, vereist de dienst stedenbouw extra aandachtspunten en/of bijkomende fiches, rapporten, studies die nodig zijn om een grondige beoordeling te kunnen maken van uw aanvraag, zodat ook de bevoegde adviesinstanties een correct advies kunnen formuleren.

Omgevingsvergunningsaanvragen

 • de rooilijn dient duidelijk te worden aangegeven op het inplantingsplan. Indien een kosteloze grondafstand van toepassing is, dient dit duidelijk te worden weergegeven op het plan. Bij de omgevingsvergunningsaanvraag moeten de volgende documenten toegevoegd worden:
  • een opmetingsplan van de grondafstand opgemaakt door een beëdigd landmeter;
  • het plannummer en de gereserveerde perceelsidentificatie, u bezorgd door de landmeter;
  • de oorsprong van eigendom tot 30 jaar (bijvoorbeeld een kopie van uw eigendomsakte).
 • buurtwegen, waterlopen, nutsleidingen, erfdienstbaarheden moeten aangeven worden met de correcte afmetingen op het inplantingsplan. Ingeval van een erfdienstbaarheid, dient de akte bij het dossier te worden gevoegd en, indien nodig, het akkoord van de eigenaars van de percelen waartussen deze erfdienstbaarheid betrekking heeft.
 • het grootschalig referentie bestand (GRB) is als ondergrond en basis te gebruiken voor het inplantingsplan en omgevingsplan van stedenbouwkundige aanvragen met uitgebreide dossiersamentelling, stedenbouwkundige aanvragen voor technische werken en terreinaanlegwerken, verkavelingsaanvragen, wijzigen van verkavelingsvergunningen.
 • volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 is de aanvrager in bepaalde gevallen verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij zijn stedenbouwkundige aanvraag. De aanvrager dient dit zelf te onderzoeken.

Vanaf meer dan twee woongelegenheden

 • infofiche Eandis
 • aanstiplijst brandpreventie
 • aanstiplijst toegankelijkheid
 • screening project-milieueffectrapportage. 
 • de aanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende meergezinswoningen. De verordening kan u terugvinden via deze link.
 • openbare instellingen: de aanvraag dient te zijn vergezeld van een rapport opgemaakt door een studiebureau inzake toegankelijkheid.
  Het college besliste in de zitting van 7 februari 2013 dat bij stedenbouwkundige aanvragen voor het bouwen van meergezinswoningen met meer dan 5 woongelegenheden of openbare gebouwen een rapport dient te worden toegevoegd met betrekking tot toegankelijkheid. Het rapport wordt opgesteld door een gespecialiseerde instantie inzake de verordening toegankelijkheid.

Verkavelen van gronden

 • infofiche Eandis
 • aanstiplijst brandpreventie
 • screening project-milieueffectrapportage. 

Bedrijfsgebouwen en openbare instellingen

 • aanstiplijst brandpreventie
 • aanstiplijst toegankelijkheid
 • screening project-milieueffectrapportage. 
 • de aanvraag dient te zijn vergezeld van een rapport opgemaakt door een studiebureau inzake toegankelijkheid (bij aanvragen van stedenbouwkundige handelingen in openbare instellingen).

Overstromingsgevoelig gebied

 • aanvragen gelegen in overstromingsgevoelig gebied dienen te voldoen aan de gemeentelijke verordening betreffende de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen met betrekking percelen gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De verordening kan u hieronder terugvinden.

Andere documenten

zoals aanvraagformulieren, aanstiplijsten, formulieren hemelwater, ... kunt u terugvinden via deze link