Ruimtelijk structuurplan

Een strategisch beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied kadert.

In een ruimtelijk structuurplan legt een overheid haar visie vast op de ruimtelijke ordening. Het Vlaams gewest, de provincie en de gemeente maken elk voor hun bevoegdheden een ruimtelijk structuurplan op. Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen, noch over het afleveren van concrete vergunningen. Het zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord geven op uiteenlopende vragen.

Het Ruimtelijk Structuurplan Lebbeke (GRS) vormt voor het gemeentebestuur een strategisch beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van haar grondgebied kadert. Het geeft een langetermijnvisie met doelstellingen en acties op korte, middellange en lange termijn. Met dit document wil men samenhang brengen in de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de beslissingen die te maken hebben met ruimtelijke ordening. Een goedgekeurd structuurplan blijft geldig tot er een nieuwe goedgekeurde versie is. De herziening van het structuurplan werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 2014.

Het Ruimtelijk Structuurplan Lebbeke is enkel bindend voor de gemeente zelf en al de instellingen die aan het gemeentebestuur toebehoren. Het structuurplan is met andere woorden niet bindend voor individuele personen. Daarvoor moet de visie in het GRS eerst vertaald worden in juridische documenten zoals verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze reglementen en plannen zijn op hun beurt bindend voor zowel burger als overheid.