RUP Cruyveld

RUP Cruyveld

Het gemeentebestuur Lebbeke werkt aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cruyveld. Het RUP gaat over het gebied gelegen tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn. Het plan bepaalt welke bestemmingen er mogelijk zijn en hoe het gebied ingericht en beheerd moet worden.

Einde openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 14 november 2023 tot en met 12 januari 2024.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening onderzoekt en verwerkt, na afloop van het openbaar onderzoek, de ontvangen opmerkingen, adviezen en bezwaren. Na de afwerking van het ontwerp-RUP, stelt de gemeenteraad het RUP definitief vast. De definitieve vaststelling zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Het ontwerp-RUP en bijhorende documenten zijn hieronder te raadplegen.

Bijlagen:

 • Bestaande juridische toestand
 • Orthofoto
 • RVR-toets
 • Plan-MER-plicht ontheffing
 • Bespreking adviezen en inspraakreacties startnota
 • Verslag schriftelijke adviesronde
 • Uittreksel gemeenteraad
 • Grafisch plan
 • Procesnota
 • Stedenbouwkundige voorschriften
 • Toelichtende nota
 • Grafisch register plancompensaties