Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente

Verordeningen|Departemenet Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be) Verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
Verordening inzake toegankelijkheid
Bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
Verordening weekendverblijven
Verordening breedband

Provinciale stedenbouwkundige verordeningen
Verordening weekendverblijven en openluchtrecreatieve verblijven

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
Verordening betreffende de uitbreiding van de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige- en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
Verordening betreffende meergezinswoningen
Verordening houdende de bepaling van de voorschriften voor het plaatsen van schotelantennes
Verordening op het overwelven van baangrachten